muzyka

Rewind#4: covery

Dzisiejszy odcinek poświę­cony jest coverom, w które kole­jni wykon­aw­cy tch­nęli nową, niezwykłą energię. Jeśli zas­tosowal­iś­cie się do poniedzi­ałkowej rekomen­dacji, to dziś może­cie zro­bić to samo. Odkręć­cie szy­by i zrób­cie vol­ume up!

Czy­taj dalej »Rewind#4: cov­ery

Sztos Alert #34

Dziś będzie rap grany. Ale w sposób raczej nieoczywisty.

Zaczy­namy  reprezen­tan­tem Alkopoligamii, Człowiekiem Orkiestrą R.A.U., który wydał jeden z naj­ciekawszych pro­jek­tów w pol­skiej rap grze anno domi­ni 2016. Następ­nie do gło­su dochodzi Jamie Isaac w posz­er­zonej wer­sji utworu z gościn­nym udzi­ałem Rej­je Snowa. A że owego pana do tej pory nie znałem, to na trze­cie pozy­cji zna­jdziecie jego solowy numer. Prze­dostat­nie miejsce zaj­mu­je reprezen­tu­ją­cy najbardziej klasy­czne brzmie­nie Tun­ji Ige, o którym dowiecie się nieco więcej z kole­jnej Piątecz­ki. A kończymy reprezen­tan­tką Lon­dynu RAYE, która zaprosiła do współpra­cy Stormzy’a.

Hasz­tag: DajZnaćJakMiPoszło

Czy­taj dalej »Sztos Alert #34

Podaj popkorn: Ellis

Opis tego pro­jek­tu miał trafić do wczo­ra­jszej Piątecz­ki. Ale w trak­cie jej tworzenia opis rozrósł się do tak dużych rozmi­arów, że postanow­iłem poświę­cić mu dedykowany post.

Pub­liku­ję w ramach fil­mowego cyk­lu Podaj pop­ko­rn, ale nie daj­cie się zwieść. Jest tu też o muzyce!

Zatem… Oto on.

Czy­taj dalej »Podaj pop­ko­rn: Ellis

Rewind #2: Hey ladies!

Pozy­ty­wne komen­tarze po opub­likowa­niu pier­wszego odcin­ka dały mi jas­ny syg­nał, że fajnie jest.

Przez kole­jnych kil­ka odcinków trzy­mać się będziemy wybranych moty­wów prze­wod­nich. Cza­sem związane będą z gatunkiem muzy­cznym, inną razą dla przykładu… z płcią. Bo dziś chci­ałbym Państ­wu zaprezen­tować damskie głosy, które zro­biły mi “OH!”.

Czy­taj dalej »Rewind #2: Hey ladies!

Sztos Alert #33

Dzisiejsza edy­c­ja to powrót do poła­manych dźwięków.

Zaczy­namy prob­le­ma­mi pier­wszego świa­ta od Unknown Mor­tal Orchestry, który ujrzał światło dzi­enne pięć dni temu. Kole­jny smaczek ma niecałe trzy tygod­nie i jest zapowiedz­ią wspól­nej pły­ty 20syla i Mr. J Medeirosa pod szyl­dem Allt­tA. Środ­kiem zawład­nie Flume, który niezmi­en­nie jest w doskon­ałej formie. Najwięcej kon­trow­er­sji wzbudzi zapewne efekt współpra­cy A‑Traka z Phan­togramem. Bo pewnie zbyt dyskotekowo będzie. Dla mnie to bard­zo dobry let­ni hit. A jeśli zas­tanaw­ia­cie się skąd kojarzyć może­cie Phan­togram, to pod­powiadam — pisałem o nich przy okazji pod­sumowa­nia 2k15. Bo jako Big Grams wydali wspól­nie z Big Boi’em świet­ną epkę, do której cią­gle wracam. Kończymy M83. Bo miało być tu dużo wcześniej, ale z niez­nanych mi przy­czyn nigdy nie weszło. Więc nadrabiam.

Stan­dar­d­owo: zapraszam do hejtowania.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #33

Rewind #1

Nowy muzy­czny cykl otwier­am z bananem na twarzy. Bo już wiem, że ta podróż wehikułem cza­su sprawi mi sporo przy­jem­noś­ci. I miejmy nadzieję, że Wam również.

Dzisiejszy odcinek potrak­tu­j­cie jako opowieść o pię­ciu wyjątkowych pły­tach. Jeśli spodo­ba Wam się któryś z utworów — sprawdź­cie koniecznie cały album z którego pochodzi. Obiecu­ję, że nie zaw­iedziecie się.

Zaczy­namy holen­der­ską koop­er­acją rapera Pete’a Philly’ego z bit­mejk­erem Perquisitem. Ich “Mind­state” nie schodz­ił z mojego odt­warza­cza długi­mi miesią­ca­mi. Podob­nie zresztą jak “Wind­mills of the soul” Kero One’a, którego miałem okazję zobaczyć w krakowskim Min­is­terst­wie w 2007 roku. I do dziś staw­iam ten kon­cert w pier­wszej dziesiątce podziem­nych kon­certów w Krakowie, które miałem okazję zobaczyć na żywo. W tym samym top10 umieszczam zresztą zamyka­jącego dzisiejsze zestaw­ie­nie wys­tęp Art­sa The Beat­doc­to­ra w Pięknym Psie sie­dem lat temu.

Nie do koń­ca rozu­miem, dlaczego One Self wydało tylko jeden pełnowymi­arowy album, sko­ro Vadim i Yarah mieszka­ją pod jed­nym dachem. Smuteczek, bo przepiękny to był mate­ri­ał. “Soul­shine” DJ Cama kupiłem kiedyś za grosze w jed­nym z krakows­kich komisów i z pewnoś­cią trafi tu jeszcze kil­ka razy.

Smacznego?

Czy­taj dalej »Rewind #1

Wyznaję miłość Alicji Keys

Tłu­macze­nie się z włas­nych tek­stów dla auto­ra jest jak wyjaś­ni­an­ie pointy dow­cipu. Ale dochodzą do mnie słuchy, że niek­tórzy z Was nie rozu­mieją tute­jszych sztosów.

Więc wpad­ni­j­cie jutro. Nie wiem czy zrozu­miecie, ale przy­na­jm­niej przeczyta­cie nowy tekst. Nie zapom­ni­j­cie tylko kliknąć laj­ka. I dzisi­aj też.

Zaczy­namy nowym sin­glem Sonara. Następ­nie fenom­e­nal­na zapowiedź long­ple­ja Otso­chodzi. Numer trzy to bard­zo fajnie poła­many XXANAXX z gościn­nym udzi­ałem Mesa. Finał poprzedza Metron­o­my, które wraca z nowym mate­ri­ałem w tym roku. A kończymy świeżutką Ali­cią Keys. Której głos kocham już od pięt­nas­tu lat.

Zapraszam do krytykowania.

Czy­taj dalej »Wyz­na­ję miłość Alicji Keys

Muzyczny kwiecień

Maj już na półmetku. Czyli już praw­ie na ukończe­niu. Więc pozwól­cie, że w wielkim skró­cie, ale jed­nak pod­sumu­ję kwiecień w tema­cie muzyki.

Spek­taku­larnych zwrotów akcji nie było, ale kil­ka cieka­wostek się jed­nak wydarzyło. Sprawdź to, człowieku zatem!

Czy­taj dalej »Muzy­czny kwiecień

Sztos Alert #31

Znowu dotarłem do ściany. Otarłem sobie o nią knyk­cie, posini­aczyłem czoło. Walę głową w mur i próbu­ję odblokować się na pisanie. Albo nie mam cza­su, albo nie mam weny.

Tem­atów pozornie mam w bród. Ale gdy tylko trafia coś na warsz­tat, po stworze­niu kilku lub nawet kilku­nas­tu okrągłych zdań wyrzu­cam to do kosza… Nieważne, nie o tym tutaj dzisi­aj. Dzisi­aj słuchamy wspól­nie muzyki.

Zaczy­namy NØC­NYm, który zapowia­da pro­jekt “Synes­the­sia”. Moc­no mi to przy­pom­i­na “Czeluść”, więc czekam. Następ­nie wjeżdża nowy Szatt. A potem dość dzi­wny Chi­cano Bat­man, za którego zapewne najbardziej mi się w tym tygod­niu dostanie cię­gi. Idąc za ciosem wtóru­je mu jeszcze dzi­wniejsze Fumaça Pre­ta. A kończymy Kay­tranadą. Którego mi kolek­ty­wnie zarekomen­dowal­iś­cie w zeszłym tygod­niu. I ja wam za to bard­zo dzięku­ję. I szanu­ję. I pole­cam kolejnym.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #31

Sztos Alert #30

Poniedzi­ałkowie uszanowanko. Po raz trzydziesty.

Zaczy­namy Jame­sem Blake’iem, bo wyszedł nowy album. Potem wjeżdża Jumo, który łamie kark całkiem konkret­nie. Następ­nie JMSN, którego już powin­niś­cie znać, bo Wam go tu przed­staw­iałem jak­iś czas temu. Kole­jny Mar to odkrycie zaser­wowane przez coty­god­niowe rekomen­dac­je Spo­ti­fy. I kończymy wygrze­banym tą samą metodą Cas­siusem. Tym bardziej, że udziela się tu Mike D z Beast­ie Boys.

To już taka trady­c­ja, że na koniec w tym miejs­cu proszę Was, żebyś­cie dali znać jak mi poszło w tym tygod­niu. A Wy jak zwyk­le będziecie mieć to w dupie. Ale spoko. I tak się prze­cież lubimy…

Czy­taj dalej »Sztos Alert #30

Sztos Alert #29

To trze­ci tydzień z kolei, gdy w ciągu sied­miod­niowego cyk­lu pojaw­ia się tylko jeden post. Czyli sztosy. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czemu — zajrzyj­cie jutro. A dziś posłucha­jmy razem trochę muzyki.

Zaczy­namy dub­stepowym Mall Grabem. Zaraz później Łona opowie his­torię związku Gom­brow­icza z Azeal­ią Banks. Następ­nie usłyszy­cie świeży singiel Marthy High — soulowej divy, która przez 30 lat kon­cer­towała z Jame­sem Brownem. Trail­er fil­mu doku­men­tal­nego “Bad rap” przy­pom­ni­ał mi o Kero One, więc postanow­iłem sprawdz­ić co tam u niego. Prze­gapiłem moment, gdy skrę­cił z klasy­cznych hiphopowych bitów w kierunku bardziej abstrak­cyjnym i nowoczes­nym. I brz­mi to bard­zo smacznie. A sko­ro przy nowych i świeżych rzeczach jesteśmy, to kończymy remik­sem “Stre­su” w wyko­na­niu Less­less. Bo właśnie ukaza­ła się zremik­sowana wer­s­ja pro­jek­tu “Albo inaczej”.

Stan­dar­d­owy request: daj­cie znać jak mi poszło w tym tygodniu.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #29

Jest tu jazz

W min­iony piątek po raz kole­jny zabrakło Piątecz­ki. A poniedzi­ałkowe Sztosy pojaw­ia­ją się reg­u­larnie od 28 tygod­ni, sta­jąc się najdłużej pub­likowanym tutaj cyk­lem bez żad­nej prz­er­wy. Ot, ciekawostka.

Dziś znów jest dzi­wnie. Mógłbym dodawać tu tylko i wyłącznie hip­ster­ską elek­tron­ikę i każdy był­by zad­owolony. Ale uruchami­a­jąc “Sztos Aler­ty” przyjąłem, że atakować Was będę nowy­mi brzmieni­a­mi. Nawet jeśli ten kon­takt ograniczy­cie do jed­nego odsłuchu, to kiedyś powiecie “słysza­łem to u Aksa”. I mnie to będzie cieszyć.

Zatem dziś zaczy­namy bry­tyjską wokalistką Szjer­dane, którą to ponoć wymaw­ia się J’er-deen. Choć zapewne jej pseudon­im nic Wam nie mówi, to znać ją może­cie ze współpra­cy z Bonobo. Potem pojawi się mój dobry człowiek Good Paul z utworem, który pojaw­ił się właśnie na składance inau­gu­ru­jącej MOST — nowy label pod szyl­dem Pros­to. Potem wjeżdża dwu­nas­tomin­u­towy Kamasi Wash­ing­ton, którego zapewne będziecie mieli ochotę pom­inąć. Ale daj­cie mu szan­sę. Serio. Idąc za jaz­zowym ciosem wjeżdża koop­er­ac­ja Knee­body z Dead­lusem. A kończymy jak zwyk­le fenom­e­nal­ną AlunąGeorge.

Daj­cie znać, jak było.

Czy­taj dalej »Jest tu jazz

Sztos Alert #27

Powiem szcz­erze — dziś klucza nie ma żad­nego. Ta piąt­ka nawet mi się nie klei w jeden spójny set. To po pros­tu zbiór cieka­wostek, na które trafiłem w ostat­nim czasie

I tak, zaczy­namy od fenom­e­nal­nej nowoś­ci od BADBADNOTGOOD, które mnie po pros­tu zau­roczyło. Kon­tynu­u­je­my jeszcze ciepłym singielm V/O czyli solowego pro­jek­tu Wojt­ka Urbańskiego z Rys. A sko­ro o nich mowa, to na pozy­cji trze­ciej pojaw­ia się remiks utworu Baascha w wyko­na­niu chłopaków. Numer cztery to zeszłoroczny Gra­matik (bo prze­gapiłem, że wów­czas wyszło coś od niego), a kończymy nowym numerem Mura Masy. Uffff.

Rusz­cie trochę nogą sobie.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #27

Sonar i DJ Shadow ze świeżymi singlami

Pozostałe trzy sztosy to również nowości.

Zaczy­namy od nowego utworu DJ Shad­owa, który wkrótce wraca po pię­ciu lat­ach z kole­jnym albumem. Następ­nie lec­imy z nowym pro­jek­tem Sonar Soula, który zostanie wydany w U Know Me Records. Potem wjeżdża tanecznym krok­iem Charles Bradley, a soulowy kli­mat podtrzy­ma Snoh Aale­gra. Kończymy koop­er­acją trzech artys­tów, których poz­nałem dzię­ki tej serii: Kali Uchis, Vince Sta­ples oraz Steve Lacy z The Inter­net we wspól­nym numerze.

Baw­cie się dobrze, dzieciaki!

Czy­taj dalej »Sonar i DJ Shad­ow ze świeży­mi singlami

Mocne zakończenie z Citizen Kay’em

Parafrazu­jąc Jokę z nowej pły­ty: “Sie­mano, dzień dobry wieczór i cześć! / Z tej strony Aksiu — czy ktoś tam jest?”. Jeśli tak, to daj­cie jakoś znać o sobie.

Dziś zaczy­namy cykaczem z kanału Majes­tic Casu­al (zasub­skry­buj sobie, bo warto). Dobre brzmienia kon­tynu­u­je­my nową pro­dukcją od No Echoes. Następ­nie wjeżdża jaz­zowo — soulowy Kiwanu­ka, a potem jak zwyk­le nieza­wod­ny 20syl z remik­sem, który wcześniej prze­gapiłem. Stawkę zamy­ka reprezen­tant Aus­tralii — Cit­i­zen Kay. I to jest na prawdę moc­ny finał!

Smacznego.

Czy­taj dalej »Moc­ne zakończe­nie z Cit­i­zen Kay’em