muzyka

Rewind #10: Szwecja

Dziś mieliśmy kon­tyn­uować przy­godę z moi­mi muzy­czny­mi kolega­mi. Ale tem­at jest mi tak bard­zo blis­ki, że mam ogromne prob­le­my z wyborem tych pię­ciu najważniejszych utworów. Nie lęka­j­cie się, wrócimy i do tego wątku.

Jak­iś czas temu zabrałem Was w podróż do Aus­tralii, co przyjęte zostało bard­zo optymisty­cznie. Kon­tynu­u­jąc zatem wątek geograficzny, dziś lec­imy na północ. I posłuchamy szwedzkiego rapu.

Czy­taj więcej »Rewind #10: Szwecja

Rewind #8: ft. Ostry

Pięt­naś­cie lat.

Tyle cza­su mija w tym roku od wyda­nia przez Ostrego pier­wszego legal­nego albu­mu. Przez ten okres zdążył nagrać blisko 20 płyt rapowanych oraz kil­ka kole­jnych, na których odpowiedzial­ny był za warst­wę muzy­czną, do tego dograł nie­zlic­zoną ilość gościn­nych zwrotek i zagrać set­ki kon­certów… Tak. Jestem fanem.

I o tych gościn­nych zwrotkach właśnie dzisi­aj. Ale sięgam po te, które dzi­wnym trafem nie doczekały się mil­ionów odsłon.

Czy­taj więcej »Rewind #8: ft. Ostry

Rewind #6: cytaty

O mamo, jak ja dłu­go szukałem odpowied­niego kon­tek­stu, żeby poruszyć ten tem­at… Cytaty z utworów to wspól­ny język muzy­cznych zajawkowiczów.

Wers wypowiedziany pod nosem wśród nieori­en­tu­ją­cych się osób może spotkać się ze zdzi­wie­niem. Ale rzu­cony w odpowied­nim towarzys­t­wie może spowodować, że kole­jnych kil­ka godzin spędzisz na roz­mowach o muzyce.

A że cza­sem zdarza mi się tutaj stosować tego typu wtrące­nia, to czas by wyjaśnić Wam skąd pochodzą moje ulu­bione cytaty.

Czy­taj więcej »Rewind #6: cytaty

Sztos Alert #37

Niek­tórzy słucha­jąc dzisiejszego zestaw­ienia westch­ną z radoś­ci, że wró­ciłem na właś­ci­we tory. Westch­nie­nie innych sug­erować będzie zawód, że “znów elektronika”…

A ja wzdy­cham z ulgą. Bo wciąż nieprz­er­wanie od 37 tygod­ni dowożę Wam zestaw pię­ciu świeżych numerów. Smacznego.

Czy­taj więcej »Sztos Alert #37

Rewind #5: Aussie!

W trak­cie moich muzy­cznych eksplo­racji zawędrowałem kiedyś na antypody.

Nie pamię­tam czy stało się tak za sprawą Hill­top Hoods, czy też może True Live. Ale praw­da jest, że to jed­na z najbardziej pozy­ty­wnych rapu­ją­cych nacji.

I przyz­nam szcz­erze, że ciężko było mi wybrać tylko pięć utworów. Więc jeśli się spodo­ba — będzie kontynuacja.

Czy­taj więcej »Rewind #5: Aussie!

Rewind#4: covery

Dzisiejszy odcinek poświę­cony jest coverom, w które kole­jni wykon­aw­cy tch­nęli nową, niezwykłą energię. Jeśli zas­tosowal­iś­cie się do poniedzi­ałkowej rekomen­dacji, to dziś może­cie zro­bić to samo. Odkręć­cie szy­by i zrób­cie vol­ume up!

Czy­taj więcej »Rewind#4: cov­ery