fbpx
Przejdź do treści

Moje typy na 25.FKŻ

25 czer­w­ca star­tu­je 25 edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej. Więk­szość kra­jan kojarzy z dwiema rzecza­mi — kon­certem na Sze­rok­iej i żydowskim jazzem czyli muzyką klezmerską.

Przyglą­dam się fes­ti­walowe­mu rozkład­owi jazdy od kilku lat i choć zawsze te klezmer­skie dźwię­ki domi­nowały, to co roku udawało mi się znaleźć jakąś nowo­brzmieniową perełkę. A to SoCalled z C‑Rayz Wal­lzem w chórkach, a to Matisyahu akusty­cznie, a to Abra­ham INC czy The Apples.

Dziś przegląd przez wykon­aw­ców, którzy przykuli moją szczegól­ną uwagę. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć więk­szość z nich w najbliższych dni­ach w Krakowie.

MLDVA

25/06/2015 | Kwartał FKŻ | wjazd: dar­mosz­ka | info

Bard­zo lubię pro­jek­ty, w których na sce­nie sta­ją ramię w ramię muzy­cy oga­r­ni­a­ją­cy bardziej klasy­czne instru­men­ty oraz wynalaz­ki typu Able­ton Push czy inne kon­trol­ery dźwięku. Dodatkową cieka­wostką będzie dla mnie Fun­klore gra­ją­cy na baglamie — instru­men­cie, o którego ist­nie­niu dowiedzi­ałem się przy okazji lek­tu­ry na tem­at tego pro­jek­tu. Otwar­cie fes­ti­walowe zapowia­da się zatem smakowicie.

 

Ori Alboher

26/06/2015 | Chad­er Cafe | wjazd: 30PLN | info | posłuchaj Unwind

Jego Unwind mnie zahip­no­ty­zował. Tego typu ambi­en­towo / trip hopowo / min­i­mal­isty­czne brzmienia trak­tu­ję jako muzykę tła — ide­alne dźwię­ki do skupi­enia się w pra­cy w dzień, pisa­nia w nocy czy nawet lek­tu­ry książ­ki. Ale równocześnie mają w sobie dzi­wną energię, która zachę­ca do ponownego odsłuchu materiału.

Mała przestrzeń, w której będzie grać może spowodować, że będzie to niezwyk­le emocjon­al­ny i intym­ny kon­cert. Czekam.

Buttering trio

27/06/2015 | Kwartał FKŻ | wjazd: dar­mosz­ka | info

Triphopowe, elek­tron­iczne brzmienia zder­zone z niezwyk­le delikat­nym damskim wokalem. Jestem ciekaw, czekam na więcej.

Alte Zachen

01/07/2015 | Syn­a­goga Tem­pel | wjazd: 80PLN | info

Pro­jekt, w którym palce macza Macio Moretti.

Artyś­ci słyną­cy z kom­pul­sy­wnej akty­wnoś­ci muzy­cznej tym razem na warsz­tat biorą chasy­dzkie niguny, miesza­jąc je z muzyką rock’n’rollową, surfer­ską i psychodeliczną.

Brz­mi intrygu­ją­co, choć trochę mam mieszane uczu­cia. Rozważam.

Garden City Movement

02/07/2015 | Kwartał FKŻ | wjazd: dar­mosz­ka | info

TO JEST TAK DOBRE, ŻEMAMO!

Jed­na z najwięk­szych perełek tegorocznej edy­cji. Strasznie się cieszę, że dzię­ki FKŻ na nich trafiłem, a jeszcze więk­szą radochę sprawi mi ich koncert.

Cud­owne leni­we bity z łamią­cym się męskim wokalem miejs­ca­mi kojarzą mi się z Jame­sem Blake’iem. A to całkiem sym­pa­ty­czne skojarzenie.

Kutiman Orchestra

02/07/2015 | Syn­a­goga Tem­pel | wjazd: 80PLN | info

Dla mnie jest to naj­moc­niejsza pozy­c­ja w tegorocznym składzie artystów.

Pier­wszy raz trafiłem na niego w cza­sach, kiedy dokład­nie śledz­iłem nowe wydawnict­wa z kat­a­logu wytwórni Melt­ing Pot Music. I tak w 2007 roku trafiłem na debi­u­tanck­iego „Kuti­mana” (którego przy okazji pisa­nia tego tek­stu całkiem miło mi się odświeżyło)

Dwa lata później całkiem moc­no namieszał w inter­ne­tach za sprawą pro­jek­tu Thru You. W ramach tego ekspery­men­tu pozszy­wał ze sobą z pozoru nie mające nic wspól­nego frag­men­ty jutubowych nagrań wsze­lakiej maś­ci muzyków i stworzył w ten sposób sie­dem niesamow­itych utworów. W tym samym roku pojaw­iła się również dru­ga edy­c­ja tego pro­jek­tu pod nazwą Thru You Too.

Kuti­man opra­cow­ał tą for­mę mashupowa­nia artys­tów do per­fekcji. Kole­jnym pro­jek­tem z tej serii jest zysku­jące wciąż kole­jne odsłony Thru the city, w ramach którego odd­a­je hołd mias­tom i ich muzykom. Pier­wszy klip pow­stał w 2011 pod nazwą „Thru Jerusalem”, w 2013 pojaw­iły się dwa kole­jne — odd­a­jące hołd Krakowowi i Tokio, a w tym — Tel Aviv.

[youtube_sc url=“https://youtu.be/ta0t6ukfCgw”]

Oglą­da­jąc na jutubie wys­tępy Kuti­man Orchestry nie jestem w stanie zliczyć ilu muzyków pojaw­ia się na sce­nie, ale na pewno jest tłoczno. W tym roku planu­ją wydać razem studyjny album, a kon­cert w ramach FKŻ będzie ich pier­wszą wspól­ną wiz­y­ta w Polsce.

Dłu­gość tego frag­men­tu pos­ta powin­na Wam dać już do zrozu­mienia, że jestem fanem, dla mnie to pozy­c­ja obow­iązkowa i w ogóle hasz­tag JARAMSIĘ.

Umieszcze­nie tego kon­cer­tu w synagodze Tem­pel nada­je dodatkowej magii temu wydarze­niu, więc jara­j­cie się i Wy.

David Krakauer & Ancestral Groove

03/07/2015 | Syn­a­goga Tem­pel | wjazd: 80PLN | info

Krakauer jest wirtuozem klar­ne­tu. Natknąłem się na niego lata temu szuka­jąc bardziej nowoczes­nych brzmień w klezmer­skim jazzem. Jego twór­c­zość kojarzy mi się z Michałem Urba­ni­akiem — moc­no zako­rzeniony w klasy­cznym jazz­ie nie ma oporów przed łamaniem bari­er między­gatunkowych i naw­iązy­waniem współpra­cy cho­ci­aż­by z rap­era­mi (dla przykładu goszczą­cy już na FKŻ i Open’Erze Abra­ham INC).

Nigdy nie widzi­ałem na żywo. Moc­no rozważam.

Bemet

03/07/2015 | Alchemia | wjazd: 10PLN | info

Najdzi­wniejszy artys­ta w ramach tegorocznego fes­ti­walu. Elek­tron­icz­na psy­chodelia. Hip­no­tyzu­ją­cy. Przy­cią­ga­ją­cy. Nieprzewidywalni.

Tak bard­zo dzi­wne, że nie wiem jak to zdefin­iować i opisać.

Ale sprawdzam na żywo na sto procent.