Sztos Alert #35

Dzisiejszy poniedzi­ałkowy zestaw numerów przez­nac­zony jest do let­nich miejs­kich podróży samo­cho­dem. Odkręć szy­by, wys­taw łok­ieć i DAJ TO GŁOŚNIEJ!

Zaczy­namy cieka­wostką od Anny Wise i jej intrygu­ją­cym “Bitch­Slut”.

Dru­gi numer zwias­tu­je skręt w kierunku poła­manych brzmień. Jodie Aba­cus w remik­sie MXXWLL delikat­nie roz­ma­sowu­je i roz­grze­wa kark. I słusznie, bo tenże bez uprzed­nich ćwiczeń mógł­by zostać nad­wyrężony pod­czas następu­jącego po nim Tri­an­ie Kay­hatu z niesamowicie pul­su­ją­cym basem w “Chill Pollins”. Blok łamaczy karku zamy­ka świeżut­ki Kraak&Smaak w opowieś­ci o toksy­cznym romansie.

Dzisiejsze zestaw­ie­nie kończy utwór, którego zeszło­ty­god­niowy brak był rażą­cym niedopa­trze­niem (który zresztą został mi wypom­ni­any :)). Nowe De La Soul cieszy mnie nie tylko z powodu świet­nej zapowiedzi nowej pły­ty ter­ce­tu. Ale zacieszam również z powodu niezwyk­le udanej gościn­nej zwrot­ki Snoopa, który brz­mi tu jak­by przeniósł się w cza­sie do lat 90. I ja to szanuję.