fbpx
Przejdź do treści

Moje typy na 26.FKŻ

25 czer­w­ca star­tu­je 26 edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej.

Kil­ka dni temu otrzy­małem potwierdze­nie, że dru­gi rok z rzę­du wybiorę się na to wydarze­nie jako akredy­towany bloger. Więc to chy­ba najlep­sza pora, by — tak jak w zeszłym roku — zajrzeć do tegorocznego rozkładu jazdy i wybrać naj­ciekawsze z mojego punk­tu widzenia pozycje.

Libelid

26.06.2016 | Ched­er | wstęp: 30 | info

Gdy w zeszłym roku opub­likowałem plany związane z poprzed­nią edy­cją, jeden z czytel­ników zwró­cił uwagę, że warto sprawdz­ić Olę Bil­ińską. i jej “Berjozkele”.  Pro­jekt, w ramach którego kołysan­ki i przed­wo­jenne pieśni w jidysz zyski­wały nowoczes­nego brzmienia.

Wtedy się nie udało, więc w tym roku spróbu­ję wybrać się na “Libelid”, w ramach którego na jej warsz­tat trafi­a­ją przed­wo­jenne pieśni o miłości.

Kronos Quartet & David Krakauer

28.06.2016 | Syn­a­goga Tem­pel | wstęp: 60 / 100PLN | info

Gdy­byś­cie zapy­tali mnie o ulu­bione utwory fil­mowe (hm, ciekawy tem­at; zapy­ta­j­cie mnie kiedyś o to ;)), to jed­nym z pier­wszych wymienionych był­by motyw z Requiem dla snu.

I cieszy mnie bard­zo, że będę miał okazję zobaczyć Kro­nos Quar­tet na żywo. Nie mam poję­cia czy mogę liczyć na wyko­nanie utworu z fil­mu Aronof­sky’ego, ale jeśli tak się stanie, to będę muzy­cznie wniebowzięty.

Nie udało mi się dotrzeć w zeszłym roku na wys­tęp Davi­da Krakauera z Ances­tral Groove, więc w tym roku może udać się upiec dwie piecze­nie na jed­nym ogniu.

Ouzo Bazooka

29/06/2016 | Alchemia | wstęp: 30PLN | info

Z niewiadomych mi przy­czyn nigdy nie skrę­ciłem w kierunku psy­chrock­owych wykon­aw­ców. I choć świat tych dźwięków jest total­nie przeze mnie nie zek­splorowany, to jed­nak styl­isty­ka mieś­ci się w akcep­towanych przeze mnie brzmieniach.

Ouzo Bazooka to solid­na rock­’n’rol­lowa ener­gia przy­wołu­ją­ca na myśl takie pro­jek­ty jak Arc­tic Mon­keys, The Black Keys czy Tame Impala. Gitary momen­ta­mi nie­stro­jące, przes­terowany bas i równo pracu­ją­ca perkus­ja zapowiada­ją dobry koncert.

Selda & Boom Pam

30.06.2016 | Syn­a­goga Tem­pel | wstęp: 50 / 80PLN | info

Stali czytel­ni­cy doskonale wiedzą jak bard­zo lubię muzy­czne koop­er­ac­je młodz­ian z ich men­tora­mi. Dzień po kon­cer­cie Ouzo Bazooka, Uri Brauner stanie na czele swo­jej drugiej swo­jej for­ma­cji — surf rock­owym Boom Pam. Na sce­nie wys­tąpią z Seldą Bağ­can — turecką wokalistką i akty­wistką, która debi­u­towała w lat­ach 70.

Surfer­skie dźwię­ki zabrzmi­ały w Tem­pel już w zeszłym roku za sprawą prowad­zonego przez Macio Moret­tiego Alte Zachen i było to bard­zo pozy­ty­wne doświadczenie.

MLDVA + Çınar Timur

1.07.2016 | Bar­ka | wstęp: dar­mosz­ka | info

Pro­jekt, który poz­nałem dzię­ki zeszłorocznej edy­cji żydowskiego fes­ti­walu. Nowoczesne brzmie­nie inspirowane turecką klasyką. W zeszłym roku było tak dobrze, że z chę­cią sprawdzę ponownie.

Tym bardziej, że imprezy na Barce latem to czys­ta przyjemność.

The Apples na Szerokiej

2.07.2016 | ul. Sze­ro­ka | wstęp: darmoszka

Sza­lom na Sze­rok­iej to znak rozpoz­naw­czy FKŻ. To plen­erowy kon­cert finałowy, w ramach którego na sce­nie pojaw­ia się więk­szość wys­tępu­ją­cych całego wydarzenia wykon­aw­ców, prezen­tu­jąc total­ną różnorod­ność fes­ti­walowych brzmień. Zdarza się, że tego wiec­zoru na sce­nie pojaw­ia­ją się również gwiazdy spec­jalne, które na fes­ti­walu moż­na zobaczyć tylko tu i ter­az. W poprzed­nich lat­ach swo­ją obec­noś­cią finał fes­ti­walu uświet­nili m.in. Balkan Beat­box czy Abra­ham INC.

Okej, przyz­nam szcz­erze — nie jestem fanem tego wydarzenia. Pod­sta­wową bolączką jest dla mnie brak jas­no określonego line-upu — infor­ma­cji kto kiedy wys­tąpi. I chy­ba nigdy — przez pon­ad dekadę mojego mieszka­nia w Krakowie — nie zobaczyłem Sza­lom w całości.

W tym roku być może się to zmieni. Bo gwiazdą wiec­zoru będzie wiel­bione przeze mnie The Apples. Sza­lony funkowy band, który miałem okazję zobaczyć na żywo trzy lata temu za sprawą 23. edy­cji FKŻ. I była to taka abso­lut­na petar­da, że chcę to przeżyć ponownie.

Totemo

3.07.2016 | Ched­er | wstęp: 30PLN | info

Rozkład jazdy zeszłorocznej edy­cji naszpikowany był wykon­aw­ca­mi reprezen­tu­ją­cy­mi nowoczesne izrael­skie brzmienia. Dzię­ki 25. edy­cji miałem okazję poz­nać twór­c­zość i zobaczyć na żywo takie pro­jek­ty jak But­ter­ing Trio, Ori Albo­her, Gar­den City Move­ment czy Bemet.

Nieste­ty w tym roku line-up ponown­ie skrę­ca w kierunku bardziej klasy­cznych dźwięków. Co nie znaczy, że zabraknie świeżoś­ci. Co praw­da prze­waża­ją gitarowe twory, ale znalazło się i miejsce dla down­tem­powej pereł­ki o nazwie Tote­mo. Zau­roczył mnie jej głos i planu­ję wró­cić do domu z płytą. Zde­cy­dowanie jeden z najbardziej oczeki­wanych kon­certów tego roku.

Kibbutz Contemporary Dance Company

3.07.2016 | Cen­trum Kon­gre­sowe ICE | wstęp: 40 — 100PLN | info

Jestem abso­lut­nie roz­dar­ty. Bo odby­wa­jące się ostat­niego dnia dwa naj­jaśniej świecące punk­ty tegorocznej edy­cji niemalże pokry­wa­ją się. Godz­inę przed kon­certem Toto­mo w Cen­trum Kon­gre­sowym wys­tąpi “jeden z najbardziej uznanych zespołów tań­ca współczes­nego na świecie”. Nie, żebym był spec­jal­istą w tańcu współczes­nym. Rzekłbym nawet, że nie mam o nim poję­cia. Ale niejed­nokrot­nie na FKŻ zdoby­wałem nowe doświaczenia wychodząc poza swo­ją stre­fę kom­for­tu. I nie żałowałem.

Poniższa zapowiedź oraz fakt, że w spek­tak­lu zostanie wyko­rzys­tana muzy­ka Nine Inch Nails czy Mas­sive Attack powodu­je, że bard­zo moc­no rozważam. Sam jestem ciekaw co wygra — taniec współczes­ny czy down­tem­powe beaty? Nie wiem, nie wiem, nie wiem…