fbpx
Przejdź do treści

biznesy

Moja pierwsza fotoksiążka

Przy okazji ostat­niej migracji pomiędzy sys­tema­mi oper­a­cyjny­mi postanow­iłem prz­erzu­cić trochę danych między dyska­mi. W wyniku tych oper­acji okaza­ło się, że na przestrzeni ostat­nich dziesię­ciu lat zro­biłem za pomocą różnych urządzeń cyfrowych zdję­cia ważące blisko terabajt.

Zdałem sobie sprawę z tego, że te wszys­tkie uch­wycone chwile stanow­ią dla mnie wyłącznie ciąg zer i jedynek zapisanych na dyskach. I szcz­erze przyz­nam — źle mi z tym.

Czy­taj dalej »Moja pier­wsza fotoksiążka

AdwebGate

Może nie jesteś­cie świado­mi, ale od kilku­nas­tu dni w pol­skiej sieci obser­wować moż­na najwięk­szą awar­ię firmy hostin­gowej. Blisko dwa tygod­nie temu ser­w­ery należącej do Grupy Adweb mar­ki 2be zostały wyczyszc­zone przez niez­nanych spraw­ców. Klien­tom wyparowały wszys­tkie dane, które trzy­mali u nich. Zniknęły strony, nie ma dostępu do skrzynek pocztowych…

Całą his­torię bard­zo dokład­nie w wywiadzie dla Host­ingNews przed­staw­ił Bartek Juszczyk — właś­ci­ciel całego tego biznesu.

I to jest złe na tak wielu płaszczyz­nach, że nie wiem od czego zacząć…

Czy­taj dalej »Adwe­b­Gate

Ekomersy

Ci, którzy śledzą moje poczy­na­nia poz­abl­o­gowe wiedzą, że pracu­ję we FreshMailu.

Ci, którzy śledzą te poczy­na­nia trochę dłużej wiedzą, że w zeszłym roku bral­iśmy udzi­ał w konkur­sie Ekomer­sów. I że oga­r­ni­ałem wtedy kam­panię pro­mo­cyjną. Nawet jeśli o tym wiecie, to pozwól­cie, że opowiem o niej w kilku słowach. I o tegorocznej też.

Czy­taj dalej »Ekomer­sy

Internet Beta

Jutro wiec­zorem lądu­ję w Rzes­zowie, gdzie od środy do piątku odby­wać się będzie jed­na z najbardziej branżowych z branżowych imprez branży internetowej.

Trzy dni prelekcji prowad­zonych przez ludzi związanych z mar­ketingiem, biz­ne­sem i IT. Oraz sro­mot­nych melanży.

Czy­taj dalej »Inter­net Beta

Zróbmy razem coś dobrego, czyli Hack4Good

Do więk­szoś­ci z Was ta infor­ma­c­ja być może już dotarła. W dni­ach 7–9 lutego robię hack­a­ton. Wraz z grupą zna­jomych jako ambasadorzy Geekli.st zaan­gażowal­iśmy się w zor­ga­ni­zowanie lokalnej edy­cji Hack4Good. Impreza odbędzie się równole­gle w 50. 30. mias­tach na całym świecie, a krakowskie wydarze­nie będzie pier­wszym tego typu hack­a­tonem w Polsce. W tym poś­cie postaram się przekon­ać Cię dlaczego warto wziąć udzi­ał w Hack4Good.

A nawet jeśli na koniec lek­tu­ry stwierdzisz, że to jed­nak nie dla Ciebie, dam Ci znać w jaki sposób możesz nam pomóc.

No, to chodź­cie. Zrób­my razem coś dobrego!

Czytaj dalej »Zróbmy razem coś dobrego, czyli Hack4Good

Siema, masz chwilę?”

Lubię poma­gać innym.  Tym bardziej, jeśli pomoc sprowadza się do połączenia ze sobą dwóch osób, które mogą razem współpra­cow­ać. Staram się być osobą otwartą, ale cza­sa­mi trafi­am na sytu­acje tak absurdalne, że ręce mi opada­ją. Dla przykładu, dzisi­aj w ciągu dnia…

Czy­taj dalej »Siema, masz chwilę?”

2k13BIZ, czyli branżowe podsumowanie roku

Kończą­cy się rok był dla mnie nieco specy­ficzny — zaczy­nałem go współt­worząc grę na iOS, później na krót­ki moment wró­ciłem do inter­ak­ty­wu, by skończyć w zespołu IT firmy rozwi­ja­jącej plat­for­mę do mar­ketingu mobil­nego. Co praw­da pod­sumowanie branżowe nie bard­zo wpa­sowu­je się w tute­jsze treś­ci, ale tem­aty związane z inter­netem przewi­jały się tu dosyć częs­to, więc… czemu nie? Zapraszam / przepraszam.

Czy­taj dalej »2k13BIZ, czyli branżowe pod­sumowanie roku

Galeria w Bronowicach już czynna

W Bronow­icach otworzyła się nowa gale­ria hand­lowa. Przez cały week­end wal­iły tam tłumy krakusów oraz nar­o­dy ości­enne, zapy­cha­jąc przy okazji komu­nikację miejską w tej częś­ci mias­ta i momen­ta­mi par­al­iżu­jąc oko­lice Ron­da Ofi­ar Katy­nia. W związku z tym wydarze­niem, mam kil­ka prze­myśleń na ten tem­at mam.

Czytaj dalej »Galeria w Bronowicach już czynna

Ubezpieczyciele… Eeeeeeeeeech

Ostat­nio w wewnątrz­fir­mowej kore­spon­dencji padło hasło, aby pewne kwest­ie pomiędzy dzi­ała­mi devel­op­men­tu i kreacji rozwiązać za pomocą bitwy na miny… W prze­ci­wnych narożnikach spotkać się mieli sze­fowie odpowiedzial­ni za poszczególne dzi­ały, a do zbiera­nia zakładów wyty­powano mnie… Uza­sad­nie­nie? “Groszek przyj­mu­je zakłady o grube PLNy (ufam mu jeżeli chodzi o kasę — jeździ starym mer­ce­dresem i nosi się na sportowo)”…

Przy­taczam, bo tem­at wyma­ga drob­nej aktu­al­iza­cji. Choć mam nadzieję, że na zmniejsze­nie zau­fa­nia fakt ów nie wpłynie, to przyszło nam się pożeg­nać z wysłużonym, 23-let­nim Mietkiem. A przy okazji, w związku z prze­si­ad­ką do nowego auta, stoczyliśmy batal­ię z ubez­pieczy­ciela­mi. I o tym w dzisiejszym poście.

Czy­taj dalej »Ubez­pieczy­ciele… Eeeeeeeeeech