freshmail

Notatki z Mail My Day 2016

W ostat­nim cza­sie miałem okazję uczest­niczyć w czwartej edy­cji Mail My Day. Zarówno od strony orga­ni­za­cyjnej oraz jako uczest­nik. Ale dziś skupię się wyłącznie na tej drugiej roli.

Przyz­nać muszę, że tegorocz­na edy­c­ja MMD pod wzglę­dem mery­to­rycznym była najlep­szą kon­fer­encją w jakiej uczest­niczyłem od lat.

Poniżej zna­jdziecie garść mniej lub bardziej prz­eredagowanych luźnych zapisków poczynionych w trak­cie trzech najbardziej intere­su­ją­cych mnie prelekcji. Smacznego.

Czy­taj dalej »Notat­ki z Mail My Day 2016

Zwięźle: Pauza

Ostat­nio moc­no ociągam się z pub­likowaniem nowych tek­stów. I przyz­nać muszę, że źle mi z tym zanied­by­waniem Was. I dzisi­aj Wam tę chwilową pauzę chci­ałbym wyjaśnić.

Dwa min­ione tygod­nie były dość sza­lone i moc­no pochła­ni­a­jące czas. Obiecać mogę jed­nak, że pod wzglę­dem gro­madzenia mate­ri­ałów na blo­gas­ka nie był to czas zmarnowany.

Czy­taj dalej »Zwięźle: Pauza

Ekomersy

Ci, którzy śledzą moje poczy­na­nia poz­abl­o­gowe wiedzą, że pracu­ję we FreshMailu.

Ci, którzy śledzą te poczy­na­nia trochę dłużej wiedzą, że w zeszłym roku bral­iśmy udzi­ał w konkur­sie Ekomer­sów. I że oga­r­ni­ałem wtedy kam­panię pro­mo­cyjną. Nawet jeśli o tym wiecie, to pozwól­cie, że opowiem o niej w kilku słowach. I o tegorocznej też.

Czy­taj dalej »Ekomer­sy