fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

U jak UwagaPies (i inne Gonciarze)

The Uwa­gaPies zade­bi­u­towało co praw­da na Jutubie pon­ad rok temu, ale w 2015 nabrał konkret­nych ksz­tałtów i reg­u­larnoś­ci. To kole­jny pro­jekt Krzyś­ka Gon­cia­rza, który w ramach tegoż prowad­zonego wraz z Kasią Męcińską kanału pub­liku­je filmy doku­men­tu­jące ich życie w Japonii.

Mate­ri­ały miały pojaw­iać się codzi­en­nie i doty­czyć wyłącznie Japonii. Ostate­cznie tem­aty­ka została trochę posz­er­zona, m,in. trochę z powodu Kasi odwiedzin w Polsce. A po 143 odcinkach dos­zli do wniosku, że jed­nak taka for­muła ich trochę za bard­zo angażu­je i zamyka­ją projekt.

Przeprowadz­ka zde­cy­dowanie służy Krzyśkowi. Mate­ri­ały sto­ją już na takim poziomie, że aż ciężko uwierzyć że w całoś­ci odpowia­da za nie jeden człowiek.

W tym roku na kanałach Krzyś­ka pojaw­iły się nowe for­maty („Powiedz mi internecie…”), nowe postaci (Gon­chak!), a to wszys­tko wygen­erowało całą masę nowych subskrybentów.

Poz­wolę sobie zacy­tować fejs­bukowy pub­liczny post Krzycha:

Grudzień 2015 był najlep­szym miesiącem w his­torii kanału The­Beecz­ka. Zapy­taj Beczkę nigdy nie było tak pop­u­larne, a przeżyło już niejed­no pokole­nie twierdzą­cych, że Gon­cia­rz się skończył ? Czyni mnie to chy­ba jed­nym z niewielu twór­ców filmików “mojego pokole­nia”, który nie padł gdzieś po drodze przed pele­tonem uzdol­nionych jutu­berów o 10 lat młod­szych. A wszys­tko to dzię­ki show, który przy każdej okazji mówi o tol­er­ancji, fem­i­niźmie i innych — cytu­jąc inter­net — “bezmyśl­nie kopi­owanych z Zachodu wzor­cach kul­tur­owych” ? W obec­nej koni­unk­turze i nas­tro­jach społecznych w Polsce! Z żar­ta­mi częs­to zbyt podup­cony­mi na masowość, a przykry­ty­mi dla niepoz­na­ki odrobiną kupy. Czu­ję się z tego wszys­tkiego dość dumny.

Szanu­ję i gratuluję.


 

V jak VML

Tak dobrego roku VML (czyli dawne Pride&Glory Inter­ac­tive oraz Heure­ka) nie miało już dawno. Kil­ka pro­jek­tów zwró­ciło moją szczegól­ną uwagę.

Brzy­d­cy i wściekli
czyli zre­al­i­zowana dla Orange par­o­dia trail­era „szy­b­kich i wściekłych” z Cyber Mar­i­anem w roli głównej

Dru­ga edy­c­ja „Kochasz? Powiedz stop wari­atom dro­gowym” dla PZU
czyli jeśli się coś sprawdza, to po co zmieni­ać? Wciąż jest bard­zo dobrze, wciąż nie nudzi.

Tic Tac Minionki
czyli dzi­ała­nia mar­ketingowe w 21 kra­jach, w ramach których m.in. stwor­zono lim­i­towaną wer­sję pro­duk­tu, w którym stan­dar­d­owe drażet­ki tic taców zamieniły się w małe min­ion­ki. Zresztą dzię­ki tej kam­panii Karoli­na Kałuż­na zade­bi­u­towała na sce­nie Cannes Lions — chy­ba najważniejszego fes­ti­walu reklamy na świecie.

10385396_10152881926352097_1697740680430110513_n

Pijane sta­tusy
czyli kam­pa­nia mają­ca na celu zwięk­sze­nie świado­moś­ci zagroże­nia hipog­likemią. Jej celem było zwróce­nie uwa­gi na fakt, że związany z cukrzy­cą nagły spadek cukru w orga­nizmie mylony może być z objawa­mi upo­je­nia alkoholowego.

stophipo

Orga­nizm w dobrym nastroju
czyli spot dla Min­is­terst­wa Zdrowia, w którym ludzkie organy śpiewa­ją­co ostrze­ga­ją o zachowywa­niu umi­aru w żar­ciu, piciu i pale­niu. Dla włas­nego dobra.

Było tego jeszcze więcej. W 2k15 VML został również agencją roku wg „Media & Mar­ket­ing Pol­s­ka”. Sporo moich zna­jomych pra­cow­ało na ten sukces przele­wa­jąc krew, pot i łzy. Dlat­ego uszanowanko i oklas­ki dla całej ekipy.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13