fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

E jak Elon Musk

Założy­ciel Pay­Pala, SpaceX oraz właś­ci­ciel Tes­la Motors w tym roku nie przestawał zaskaki­wać. To gość, który spraw­ia, że świat Jet­sonów sta­je się nam coraz bliższy.

W październiku zaprezen­towano nowe opro­gramowanie samo­chodów, które posi­a­da funkcję… autopilota.

Chodzą słuchy i krążą mate­ri­ały, że opro­gramowanie wyma­ga jeszcze dopra­cow­a­nia. Ale kil­ka dni od zak­tu­al­i­zowa­nia software’u w samo­chodzie trzech śmi­ałków prze­jechało przez całe Stany (pon­ad 4800 kilo­metrów) uży­wa­jąc wyłącznie nowej funkcjon­al­noś­ci. Czyli siedząc z założony­mi ręko­ma i patrząc jak auto samo krę­ci kierown­icą. Co najważniejsze — ekspery­ment się obył bez ofi­ar w ludzi­ach czy sprzę­cie. Wszyscy wró­cili cali i zdrowi.

Ale Musk rok skończył z jeszcze więk­szym przy­tu­pem. Kil­ka dni temu jego SpaceX po raz pier­wszy w his­torii odzyskał raki­etę, która wyniosła ładunek na orbitę. Do tej pory loty w kos­mos wyglą­dały tak, że posi­ada­ją­ca sil­ni­ki odrzu­towe część raki­ety odpowiada­ją­ca za jej start były jed­no­razówka­mi. Każ­do­ra­zowo kosztem oper­a­cyjnym wys­trze­le­nia raki­ety było zło­mowanie jed­nego z najbardziej skom­p­likowanych ele­men­tów. W ekspery­men­cie SpaceX mod­uł ten zami­ast wylą­dować w morzu — powró­cił na ziemię i wylądował.

Warto odno­tować również, że Elon zain­west­ował ostat­nio mil­iard dolarów w bada­nia nad sztuczną inteligencją. I wyni­ki tych badań w późniejszym cza­sie zamierza udostęp­nić publicznie.

I to wszys­tko spraw­ia, że trafia on na szczyt moich ulu­bionych filantropów.


 

F jak FreshMail

To był dla mnie fajny rok we FreshMailu.

Tak jak napisałem ostat­nio — na początku roku dostałem trochę więk­szy zakres obow­iązków, a w drugiej połowie 2k15 zmieniłem napis na wiz­ytów­ce z project man­agera na head of prod­uct devel­op­ment. W obrę­bie IT udało nam się stworzyć na prawdę fajny, zdol­ny i przede wszys­tkim zgrany zespół.

Wiz­ual­nie wymie­nil­iśmy cały inter­fe­js oraz dodal­iśmy szereg nowych funkcjon­al­noś­ci — z email mar­ket­ing automa­tion na czele. Zro­bil­iśmy też aplikację na table­ty, która pozwala gro­madz­ić adresy nawet jeśli jesteś offline.

Z końcem roku rozpoczęliśmy anal­izę biz­ne­sową i funkcjon­al­ną kilku dużych funkcjon­al­noś­ci, które w 2k16 poz­wolą nam stworzyć jeszcze bardziej sprawne narzędzie wspo­ma­ga­jące mar­keterów tworze­niu kam­panii mejlingowych.

Ale przede wszys­tkim — po pon­ad dwóch lat­ach pra­cy mogę napisać, że dobrze mi tu. I nigdzie się nie ruszam.

11988750_10153630333214507_5800436393738664270_n

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13