fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

O jak „Odkryj w tym tygodniu” na Spotify

Udostęp­niona w lipcu funkcjon­al­ność Spo­ti­fy pod­biła moje serce. Uważam ją za abso­lut­nie genialną.
Rozpoczy­nam z nią każdy poniedzi­ałek i wracam do niej w ciągu tygodnia.

Algo­rytm uczą­cy się, który anal­izu­je to czego słucham oraz to czego słucha­ją inni użytkown­i­cy słucha­ją­cy podob­nych piosenek. I sugeru­je mi na tej pod­staw­ie utwory, które powin­ny mi się spodobać.

Szcz­erze przyz­nam, że zaglą­dam prak­ty­cznie co tydzień i nigdy nie trafiłem na bubla. Co tydzień dosta­ję dwie godziny muzy­ki, której słuchałem dawno — jeszcze przed Spo­ti­fy — i total­nie o niej zapom­ni­ałem. Albo wykon­aw­ców, do których nigdy nie dotarłem. I cieszy mnie to bardzo.

Co praw­da nie ma ofic­jal­nego wspar­cia dla archi­wiz­owa­nia playlist, ale… inter­net nie lubi próźni i okazu­je się, że jest już odpowied­nia for­muła dla IfThis­Then­That, która robi to za mnie. KLIK KLIK.

discoverweekly

P jak Periscope

Twit­ter prze­jął Periscope’a, gdy ten był jeszcze w fazie beta. Społecznoś­ciowy video stream­ing spodobał się do tego stop­nia, że transakc­ja opiewała na kwotę stu mil­ionów dolarów. W ten sposób Twit­ter zade­bi­u­tował w nowym for­ma­cie medi­al­nym. I radzi sobie całkiem nieźle, bo w ciągu kilku miesię­cy wyrósł na lid­era w tym obszarze rynku.

CEO Periscope’a powiedzi­ał o swo­jej appce:

Chcieliśmy stworzyć urządze­nie do tele­por­tacji. Coś co poz­woli Ci podzi­wiać cuda natu­ry z całego świa­ta bez rusza­nia się z kanapy.

Kil­ka tygod­ni temu zostali wybrani przez Apple najlep­szą aplikacją roku 2015 w App Storze.

Żeby być fair — to „rewolucyjne narzędzie” różni się niewiele od już ist­niejącego rozwiąza­nia jakim jest Meerkat. Chy­ba tylko tym, że pozwala wracać do nagrań w późniejszym czasie.

Nie powiem, żeby zmie­nili moje życie. Ale zde­cy­dowanie cieszy pop­u­laryza­c­ja narzędzi, które pozwala­ją nadawać przekaz na żywo za pomocą kilku kliknięć.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13