fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

G jak Google Campus

Przestrzeni biurowych wspier­a­ją­cych start-upy i kreaty­wnych twór­ców było już kil­ka w Polsce. Za najlep­sze przykłady posłużyć mogą krakows­ki hub:raum (założony przez Deutsche Telekom, czyli T‑Mobile) oraz stołeczne Gam­ma Fac­to­ry (wspier­ane przez HardGam­ma Ventures).

To takie miejs­ca, gdzie młodzi, zdol­ni, kreaty­wni mogą dzielić wspól­ną przestrzeń biurową oraz rozwi­jać swo­je biz­nesy obok siebie mając przy okazji ułatwiony dostęp do potenc­jal­nych inwest­orów. Oraz wspar­cie doświad­c­zonych men­torów w prowadze­niu firm i rozwi­ja­niu produktów.

W 2015 w stol­i­cy swój Cam­pus otworzyło Google. Warsza­wa jest pią­tym na świecie miastem z przestrzenią coworkingową pod opieką gigan­ta z Doliny Krze­mowej. I z cieka­woś­cią będę się przyglą­dał co z tego wyniknie.

Równocześnie trochę przykro, że przy okazji, dość po cichu, Google wyco­fu­je się z Krakowa.

H jak HaloCzłowiek

Bard­zo ciekawy pro­jekt Kon­ra­da Kruczkowskiego z Halo Ziemia real­i­zowany przy wspar­ciu Orange.

Cykl sześ­ciu długich rozmów o wartoś­ci­ach. Z jed­nej strony to portre­ty osób, które mają wyraźny wpływ na życie pub­liczne w Polsce, z drugiej pró­ba opisa­nia zmieni­a­jącego się społeczeństwa.

W ramach cyk­lu autor przeprowadz­ił wywiady m.in. z Anną Dym­ną, Marcin­em Mellerem oraz ojcem Knabitem. W ramach pro­jek­tu pow­stawały również mate­ri­ały foto i wideo. Za te drugie odpowiadał mój dobry przy­ja­ciel — Łukasz Gaffling.

Cały cykl dostęp­ny tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13