fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

W jak Wiedźmin 3

Cztery mil­iony sprzedanych kopii w ciągu dwóch tygod­ni. Sześć mil­ionów w ciągu sześ­ciu tygodni.

Z opub­likowanego chwilę po pre­mierze rapor­tu finan­sowego CD Pro­jekt wyni­ka, że zysk oper­a­cyjny pro­du­cen­ta wzrósł w ciągu roku o… niemal 5700 procent…

Jest to sztosem i czyni z CDP ambasado­ra pol­skiej branży tech­no­log­icznej na świecie. Mają też zasłu­gi w krzewie­niu pol­skiej kul­tu­ry za granicą, bo wraz z pre­mierą gry książ­ka „Ostat­nie życze­nie” Sap­kowskiego wylą­dowała na liś­cie best­sellerów NYTimesa.

W mar­cu 2016 zaprezen­towana zostanie nowa wiz­ja przyszłoś­ci CD Pro­jek­tu. Ciekaw jestem jaki kierunek obiorą.


 

X jak branża XXX przeanalizowana przez Sotrendera

Sotren­der — twór­ca narzędzia do anal­izy obec­noś­ci mar­ki w medi­ach społecznoś­ciowych stworzył wspólne badanie z Porn­hubem czyli takim jutubem z fil­ma­mi dla dorosłych.

Napisałem o tym już raz, więc poz­woli­cie że się zacytuję:

Do oglą­da­nia porno­li nikt się prze­cież nie przyzna.

Ale sporo osób – przy­na­jm­niej tych związanych z branżą kreaty­wną – powin­no wiedzieć jak dobry mar­ket­ing oga­r­nia Porn­hub. No i Sotren­der – jeden z pol­s­kich lid­erów w obszarze anal­i­ty­ki social mediów – przy­go­tował we współpra­cy z nimi anal­izę porno w medi­ach społecznościowych.

Dzię­ki temu dowiecie się, które aktor­ki są najpop­u­larniejsze na Fejsie i Twit­terze, o kon­tencie który pub­liku­ją czy o poglą­dach poli­ty­cznych osób intere­su­ją­cych się pornografią (i tu chy­ba najwięk­sze zaskocze­nie… a może i nie?).

Klikaj tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

NTAP_logo_single_title

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13