fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

C jak Canva

Can­va to prosty kreator, które za pomocą kilku kliknięć pozwala wygen­erować na prawdę este­ty­czne mate­ri­ały graficzne. Stała się dla mnie prak­ty­cznie pod­sta­wowym narzędziem wspo­ma­ga­ją­cym prowadze­nie blo­ga. Wyko­rzys­tu­ję ją w co drugim poś­cie, cza­sem też przy mate­ri­ałach na Fejsbuka.

Choć pow­stała pon­ad 2 lata temu dopiero w tym roku stałem się jej akty­wnym użytkown­ikiem. I mogłem obser­wować jej dość dynam­iczny rozwój.

W sty­czniu 2014 chwalili się 150 tysią­ca­mi użytkown­ików. Z komu­nikatu opub­likowanego w październiku 2015 wyni­ka, że licz­ba ta wzrosła do pon­ad 5 mil­ionów. Dziś strona „O pro­duk­cie” pokazu­je dwa mil­iony więcej.

W ciągu ostat­nich 12 miesię­cy bard­zo moc­no rozsz­erzyli ilość dar­mowych szablonów oraz samych ele­men­tów do wyko­rzys­ta­nia w pro­jek­tach. Dynam­icznie rozwi­jali bazę mate­ri­ałów eduka­cyjnych, które mogą stanow­ić dobry wstęp do pro­jek­towa­nia graficznego. Przed chwilą uru­chomili „Can­vas for work”, tworząc spec­jal­ny paki­et usług skierowany do klien­tów korporacyjnych.

We wspom­ni­anym komu­nika­cie z październi­ka podali również infor­ma­cję o pozyska­niu kole­jnej tran­szy finan­sowa­nia, która zasil­iła budżet firmy o 15 mil­ionów dolarów. Co oznacza, że w nad­chodzą­cych miesią­cach spodziewać się moż­na dal­szego roz­wo­ju produktu.


D jak drony

Drony, drony, drony wszędzie.

Jako narzędzie pra­cy oper­a­torów kamer to już prak­ty­cznie codzienność:

Ale w 2015 drony pojaw­iały się również w bardziej kreaty­wnych rolach.

Na przykład jako aktorzy:

lub zna­ki na niebie:

lub jeszcze innych zastosowaniach:

Mamy do czynienia z coraz więk­szą iloś­cią miejs­kich panoram:

Coś co jeszcze wczo­raj wyma­gało wiel­kich budżetów, dziś trafia pod strzechy.

Warto wspom­nieć, że Sadek właśnie zaopa­trzył się w Phan­toma 3kę. Biorąc pod uwagę Michała pro­dukc­je z GoPro, lada moment będziemy mieli do czynienia z kon­tentem premium.

 

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13