Ekomersy

Ci, którzy śledzą moje poczy­na­nia poz­abl­o­gowe wiedzą, że pracu­ję we FreshMailu.

Ci, którzy śledzą te poczy­na­nia trochę dłużej wiedzą, że w zeszłym roku bral­iśmy udzi­ał w konkur­sie Ekomer­sów. I że oga­r­ni­ałem wtedy kam­panię pro­mo­cyjną. Nawet jeśli o tym wiecie, to pozwól­cie, że opowiem o niej w kilku słowach. I o tegorocznej też.

Oga­r­ni­am dla Ciebie…

W zeszłym roku kon­cept kreaty­wny sprowadzał się pokaza­nia ludzi w ich środowisku pra­cy oraz pokaza­nia czym się zaj­mu­ją. Mówiąc dokład­niej: robię dla Ciebie to czy tam­to, a Ty zrób coś dla mnie i zagło­suj na nas w konkur­sie Ekomer­sów. W ramach tej akcji miałem przy­jem­ność sfo­tografować kilku moich współpracowników.

1535417_10152700593089507_4881354295571129202_n10614313_10152698454929507_1939912658710864732_n 10610605_10152698601574507_8293058521126310894_n

A w trak­cie foce­nia wpadłem na pomysł fil­mu promocyjnego.

Wró­ciłem do domu, napisałem sce­nar­iusz i przed­staw­iłem go komu trze­ba. Cza­su było mało i miałem wraże­nie, że oso­by decyzyjne nie do koń­ca wierzyły, że uda się to zre­al­i­zować. W każdym razie — dostałem zielone światło oraz niewiel­ki budżet. Zadz­woniłem do Jac­ka i umówiliśmy się na zdję­cia wiec­zorem. Po kilku godz­i­nach ujęć oraz mon­tażu mieliśmy pier­wszą wer­sję fil­mu. W dwadzieś­cia cztery godziny od przed­staw­ienia scenariusza.

Po drob­nych korek­tach ostate­cznie wypuś­cil­iśmy to:

Dwoję się i troję

Pomysłów na tegoroczną pro­mocję miałem kil­ka. Na ser­ię filmów, na glam­ourową sesję zdję­ciową kon­tynu­u­jącą zeszłoroczne hasło… Wszys­tko jed­nak było­by bard­zo czasochłonne, a tego ostat­nio nam aku­rat w pra­cy braku­je chronicznie.
Ale jak usłysza­łem kon­cept Łukasza, powiedzi­ałem: “genialne” i automaty­cznie zapom­ni­ałem o wszys­tkim co do tej pory wymyśliłem.

Kon­cept kreaty­wny: „dwo­ję się i tro­ję dla Ciebie”. Efek­tem final­nym sesji miał być poje­dynczy kadr z jed­ną osobą w kilku różnych pozy­c­jach. Do zespołu pro­duk­cyjnego dołączył Tomek i zabral­iśmy się za realizację.

Plan zdję­ciowy zajął nam 3 dni. Przez kil­ka kole­jnych Łukasz mon­tował zdję­cia. Ostate­cznie pow­stało trzy­naś­cie kadrów, które sukcesy­wnie pojaw­iać się będą sukcesy­wnie do koń­ca tygod­nia na naszym fir­mowym fan­pe­jdżu.

Fotograf, fotoedy­tor, autor pomysłu — Łukasz Stasiak

12032151_10153639226874507_5900278245326902957_n

Kierown­ik pro­dukcji — Marcin Grochowina

11988750_10153630333214507_5800436393738664270_n

Pomoc­nik kierown­i­ka pro­dukcji — Tomasz Radzioch

12003912_10153641441944507_7503567715356128900_n

Co ciekawe, nasza kam­pa­nia została wymieniona wśród naj­ciekawszych pro­mocji głosowa­nia na firmy w tymże konkur­sie i bard­zo z tego zaciesza­my. Więcej tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

Ekomersy 2015

Ale, ale… Sko­ro już tu jesteś, to pomóż nam w wyś­cigu i odd­aj swój głos na nas w dwóch kategoriach:

Możesz to zro­bić maksy­mal­nie do najbliższego piątku. Po co masz odkładać to na później, sko­ro możesz zro­bić to od razu?