fbpx
Przejdź do treści

Piąteczka #20

No więc — odcinek numer dwadzieścia.

Nie mogę obiecać, że w przyszłym tygod­niu zna­jdziecie tu odcinek 21., ale póki co ciesz­cie się niniejszą.

Forin w DDTVN

Jestem wielkim fanem Forina.

W tym roku mija 15 lat od stworzenia pier­wszej okład­ki pły­ty. A jeśli ktoś zaczy­na od stworzenia pro­jek­tu dla Kali­bra 44, to moż­na się spodziewać, że dalej będzie tylko grubo.

Grze­siek stworzył łącznie pon­ad 100 okładek (peł­na lista tutaj). Sam na półce mam kilka­naś­cie płyt, za których warst­wę wiz­ual­ną odpowiadał. W tym takie sztosy jak Antolo­gia Pol­skiego Rapu, Sekaku, Grand Agent czy pudełkowe wer­sje kilku płyt Ostrego.

W min­iony week­end był goś­ciem Dzień Dobry TVN, w którym opowiedzi­ał trochę o swo­jej twór­c­zoś­ci. Spotka­niu towarzyszył krót­ki mate­ri­ał wideo, w którym Forin m.in. malu­je ścianę na Służew­cu, odwiedza swo­je stu­dio graficzne oraz tłocznię płyt.

Wszys­tko do zobaczenia tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

forin-ddtvn

Historia pewnej butelki

W trak­cie przy­go­towań do naszego wesela zor­ga­ni­zowal­iśmy dla zna­jomych imprezę degus­ta­cyjną. Kupiłem kil­ka różnych rodza­jów białej wód­ki, a celem tego spotka­nia było zde­cy­dowanie, która stanie final­nie na stołach. Wniosek był jeden: wód­ka zawsze smaku­je tak samo źle.

Dlat­ego o smaku Baczewskiego się wypowiadać nie będę. Ale fak­tem jest, że jestem wielkim fanem całego kli­matu budowanego wokół tego trunku. Wró­ciła na pol­s­ki rynek w 2011. Od tego cza­su we wszys­t­kich dzi­ała­ni­ach pod­kreśla swo­ją dwuwiekową trady­cję. Fenom­e­nal­ny ksz­tałt butel­ki, dobra iden­ty­fikac­ja wiz­ual­na (sprawdź­cie stronę!) i imprezy orga­ni­zowane w sty­lu okre­su dwudziestole­cia między­wo­jen­nego. Szanuję.

Odpowiada­ją­ca za jej obsługę stołecz­na agenc­ja Lvov stworzyła w tym roku krót­ki film, który przed­staw­ia his­torię najs­tarszej aktu­al­nie ist­niejącej butel­ki J.A.Baczewski. A autorzy pro­jek­tu właśnie zgar­nęli za niego Grand Prix w konkur­sie Gold­en Drum.

Powrót do przyszłości

W środę przeży­wal­iśmy epi­demię związana z filmem “Powrót do przyszłoś­ci”. Jed­ni mieli już tego wszys­tkiego dość, drudzy śledzili wszys­tko co, tego dnia się pojaw­iało. Zgad­ni­j­cie do której grupy należałem?

Żeby ułatwić Wam — odsyłam do kilku — moim zdaniem ‑naj­ciekawszych mate­ri­ałów związanych z datą 21.10.2015.

Pięć rzeczy, które przewidzi­ał “Back to the future”: [ KLIK KLIK KLIK]

5rzeczy

Wybrane lokac­je z filmów w przeszłoś­ci i dziś: [ KLIK KLIK KLIK ]

places-bttf

Real time mar­ket­ing czyli zestaw­ie­nie Brand24 pokazu­jące jak mar­ki zareagowały na Back­ToThe­Fu­ture­Day: [ KLIK KLIK KLIK ]

brand24-bttf

Goorek przenosi się w cza­sie: [ KLIK KLIK KLIK ]

bttf-goo

oraz… DeLore­an w kli­pach muzy­cznych: [ KLIK KLIK KLIK ]

back-to-the-future-blog

Spacer po biurze FreshMaila

Pon­ad rok temu główny spon­sor tego blo­ga (czyli fir­ma, w której pracu­ję i dzię­ki której mogę zaj­mować się taki­mi pier­doła­mi jak blo­gowanie) przeniósł się z obskurnego pomagazynowego budynku do nowego biurowca

Jest kolorowo i prze­stron­nie, a w kuch­ni mamy ścianę poma­lowaną przez Why-Duc­ka. Od kilku­nas­tu dni moż­na prze­spacerować się po całym biurze dzię­ki usłudze Google Busi­ness View.

Mojego biur­ka nieste­ty nie widać. A szko­da bo na czas sesji fotograficznej zamieszkała na nim cała kolo­nia min­ionków. Ale jak klikniecie w plakat „There’s no place like 127.0.0.1” pod którym siedzę, to zna­jdziecie ukryte prze­jś­cie do kole­jnego pokoju.

Zobacz tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

fm-biuro-spacer

Gigapanorama Krakowa

Przy okazji dwu­nastej Piątecz­ki wspom­i­nałem o Air­Pano, dzię­ki które­mu może­cie zwiedzać świat za sprawą inter­ak­ty­wnych panoram. Cud­ze chwalę, swo­jego nie znam.

Pol­s­ka fir­ma Aeropix wypuś­ciła właśnie przeogrom­ną panoramę Krakowa znad Wawelu. Funkcjon­al­nie jest to znacznie uboższa wer­s­ja od rosyjskiego pro­jek­tu, ale jakość tego mate­ri­ału jest fenomenalna.

Zobacz tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

giga-krakow