fbpx
Przejdź do treści

Interaktywny alfabet 2015

Pod­sumowań ciąg dalszy.

Dziś przegląd najważniejszych z mojego punk­tu widzenia wydarzeń z branży inter­ak­ty­wnej. Nowe tech­nolo­gie, agenc­je reklam­owe, aplikac­je i inne nowotech­no­log­iczne wynalazki.

Smacznego!

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L

[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

A jak Allegro

To był bard­zo dobry rok w mar­ketingu Alle­gro. Najpierw pojaw­iła się rekla­ma świątecz­na z wybit­nym sto­ry­tellingiem (oklas­ki dla agencji Bardzo):

Potem pojaw­iły się real­i­zowane przez Platige Image leg­endy pol­skie — świet­ny Smok oraz nieco gorzej przyję­ty Twardowski:

A w obrę­bie samego pro­jek­tu odważne wdroże­nie 1‑click pay­ment, czyli płat­noś­ci która pozwala raz dopiąć kartę i final­iza­c­ja transakcji bez potrze­by podawa­nia każ­do­ra­zowo wszys­t­kich danych płat­niczych. Zde­cy­dowanie przyspiesza zakupy.


B jak Brand24

Fir­ma Sad­ka sprzedała w tym roku 5% udzi­ałów fun­dus­zowi ven­ture cap­i­tal za 1,4 mil­iona zło­tych. Co w wyniku tej transakcji daje Brand24 wycenę na poziomie 28 mil­ionów złotych.

Wśród nowo pozyskanych klien­tów wystar­czy wymienić Biały Dom. Dokład­niej rzecz ujmu­jąc — biuro Pier­wszej Damy będzie wyko­rzysty­wać pol­skie narzędzie do mon­i­toringu sieci w kam­panii pro­mu­jącej edukację.

A z B24 korzys­ta­ją już firmy z 35 kra­jów na świecie… Słabo?

Fajną akcją w tym roku były fejs­bukowe wyrazy wspar­cia dla założy­ciela Bran­du. Pod tek­stem o Sad­owskim i B24 opub­likowanym na wyborcza.biz wylała się fala nien­aw­iś­ci. Michał, choć pewnie na hejt wyczu­lony, mimo wszys­tko po tej lek­turze nie bard­zo mógł się poz­bier­ać. I nagle pojaw­iła się spon­tan­icz­na kam­pa­nia z hasz­tagiem #Sadek­Jest­Fa­jny, pod którym znaleźć moż­na wiele wpisów dlaczego ludzie szanu­ją Michała. I ja to szanuję.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13