Interaktywny alfabet 2015

Categories biznesy

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]

U jak UwagaPies (i inne Gonciarze)

The Uwa­gaPies zade­bi­u­towało co praw­da na Jutubie pon­ad rok temu, ale w 2015 nabrał konkret­ny­ch ksz­tałtów i reg­u­larnoś­ci. To kole­jny pro­jekt Krzyśka Gon­cia­rza, który w ramach tegoż prowad­zone­go wraz z Kasią Męcińską kanału pub­liku­je filmy doku­men­tu­jące ich życie w Japonii.

Mate­ri­ały miały pojaw­iać się codzi­en­nie i doty­czyć wyłącznie Japonii. Ostate­cznie tem­atyka została trochę posz­er­zona, m,in. trochę z powodu Kasi odwiedz­in w Polsce. A po 143 odcinkach dos­zli do wniosku, że jed­nak taka for­muła ich trochę za bard­zo angażu­je i zamyka­ją pro­jekt.

Przeprowadzka zde­cy­dowanie służy Krzyśkowi. Mate­ri­ały sto­ją już na takim poziomie, że aż ciężko uwierzyć że w całoś­ci odpowiada za nie jeden człowiek.

W tym roku na kanałach Krzyśka pojaw­iły się nowe for­maty („Powiedz mi internecie…”), nowe postaci (Gon­chak!), a to wszys­tko wygen­erowało całą masę nowych sub­skry­ben­tów.

Poz­wolę sobie zacy­tować fejs­bukowy pub­liczny post Krzy­cha:

Grudzień 2015 był najlep­szym miesiącem w his­torii kanału The­Beeczka. Zapy­taj Beczkę nigdy nie było tak pop­u­larne, a przeżyło już niejed­no pokole­nie twierdzą­cy­ch, że Gon­cia­rz się skończył ? Czyni mnie to chy­ba jed­nym z niewielu twór­ców filmików “moje­go pokole­nia”, który nie padł gdzieś po drodze przed pele­tonem uzdol­niony­ch jutu­berów o 10 lat młod­szy­ch. A wszys­tko to dzięki show, który przy każdej okazji mówi o tol­er­ancji, fem­i­niźmie i inny­ch — cytu­jąc inter­net — “bezmyśl­nie kopi­owany­ch z Zachodu wzor­cach kul­tur­owych” ? W obec­nej koni­unk­turze i nas­tro­jach społeczny­ch w Polsce! Z żar­tami częs­to zbyt podup­conymi na masowość, a przykry­tymi dla niepoz­naki odrobiną kupy. Czu­ję się z tego wszys­tkiego dość dum­ny.

Szanu­ję i grat­u­lu­ję.


 

V jak VML

Tak dobre­go roku VML (czyli dawne Pride&Glory Inter­ac­tive oraz Heureka) nie miało już dawno. Kilka pro­jek­tów zwró­ciło moją szczegól­ną uwagę.

Brzy­d­cy i wściek­li
czyli zre­al­i­zowana dla Orange par­o­dia trail­era „szy­b­kich i wściekły­ch” z Cyber Mar­i­anem w roli głównej

Dru­ga edy­c­ja „Kochasz? Powiedz stop wari­atom dro­gowym” dla PZU
czyli jeśli się coś sprawdza, to po co zmieni­ać? Wciąż jest bard­zo dobrze, wciąż nie nudzi.

Tic Tac Min­ionki
czyli dzi­ała­nia mar­ketingowe w 21 kra­jach, w ramach których m.in. stwor­zono lim­i­towaną wer­sję pro­duk­tu, w którym stan­dar­d­owe drażetki tic taców zamieniły się w małe min­ionki. Zresztą dzięki tej kam­panii Karoli­na Kałuż­na zade­bi­u­towała na sce­nie Can­nes Lions — chy­ba najważniejsze­go fes­ti­walu reklamy na świecie.

10385396_10152881926352097_1697740680430110513_n

Pijane sta­tusy
czyli kam­pa­nia mają­ca na celu zwięk­sze­nie świado­moś­ci zagroże­nia hipog­likemią. Jej celem było zwróce­nie uwagi na fakt, że związany z cukrzy­cą nagły spadek cukru w orga­nizmie mylony może być z objawami upo­je­nia alko­holowe­go.

stophipo

Orga­nizm w dobrym nas­tro­ju
czyli spot dla Min­is­terst­wa Zdrowia, w którym ludzkie organy śpiewa­ją­co ostrze­ga­ją o zachowywa­niu umi­aru w żar­ciu, piciu i pale­niu. Dla włas­ne­go dobra.

Było tego jeszcze więcej. W 2k15 VML został również agencją roku wg „Media & Mar­ket­ing Pol­ska”. Sporo moich zna­jomy­ch pra­cow­ało na ten sukces przele­wa­jąc krew, pot i łzy. Dlat­e­go uszanowanko i oklaski dla całej ekipy.

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L]
[M — N] [O — P] [Q — R] [S — T] [U — V] [W — X] [Y — Z]