Co jak­iś czas zada­ję sobie klasy­czne pytanie: “Kto jest ter­az świeży w WWA”. Po ostat­nim week­endzie odpowiedź brzmi: na pewno nie najnowsza ekipa Młody­ch Wilków.

Sko­ro w min­iony piątek wró­ciła Piąteczka, postanow­iłem oga­r­nąć się i ze Sztosami. Co praw­da miałem mały prob­lem z selekcją, bo w ostat­nim cza­sie pojaw­iło się kilka wyjątkowych perełek. Ostate­cznie w dzisiejszym odcinku postanow­iłem skupić się wyłącznie na pol­skiej muzyce. Zatem, zapraszam po pięć świeżynek z rodz­imej sceny.

Przepraszam bard­zo, ale gdzie podzi­ał się week­end? Sko­ro już nowy tydzień wjechał na pełnej pręd­koś­ci pod postacią poniedzi­ałku, to przy­na­jm­niej pow­ita­jmy go god­nie. Zestawem pię­ciu świeży­ch numerów. Smaczne­go.

Miłość do U Know Me Records pod­kreślałem tutaj wielokrot­nie. Groh i Buszk­ers cele­bru­ją właśnie małe świę­to, bo opub­likowane niecałe dwa tygod­nie temu “Nor­mal Bias LP” jest ich pięćdziesią­tym wydawnictwem. Z tej okazji w dzisiejszy­ch Sztosach zna­jdziecie moje ulu­bione nowinki, które miały pre­mierę w ciągu ostat­nich dwu­nas­tu miesię­cy. Lec­imy?

Ostat­nio przewinął mi się na fejs­buku obrazek z niby śmiesznym hasełkiem brzmią­cym mniej więcej tak: “Niedziela jest dniem stwor­zonym do wiel­o­godzin­ny­ch reflek­sji, które sprowadza­ją się do jed­ne­go stwierdzenia: Ja pier­dolę. Jutro poniedzi­ałek”… A ja te poniedzi­ałki lubię. Po pier­wsze, bo Spo­ti­fy ser­wu­je mi nową listę rekomen­dacji. A po drugie — bo mogę się z Wami podzielić selekcją moich świeżynek. Poniedzi­ałkowe dzień dobry!

Pięćdziesią­ty szósty tydzień z rzę­du. Pełny rok. Bez prz­er­wy. Jak co poniedzi­ałek — pole­cam pięć numerów, których być może jeszcze nie słyszeliś­cie. A znać powin­niś­cie. Ratu­ję Was z opresji przy okazji kole­jne­go soc­jal­ne­go wydarzenia. Bo wyjś­cia są dwa. Albo nie zro­bi­cie z siebie głup­ka, gdy ktoś zada pytanie “A słyszeliś­cie nowe Dwa Sławy?”. Albo to Wy zada­cie to pytanie. Wybór należy do Was. Do dzieła.

Sko­ro dziś poniedzi­ałek, to czas na kole­jną por­cję pię­ciu świeżynek muzy­czny­ch, które wpraw­ią Was w dobry nas­trój wraz z nowym tygod­niem. Daj­cie znać czy się udało.

Dzisiejsze Sztosi­wo może być dla niek­tórych zaskaku­jące. Bo zna­jdziecie tu pewnie takie rzeczy, które już zdążyliś­cie usłyszeć — ale i tak chcę je sobie tutaj zarchi­wiz­ować. Albo takie, których usłyszeć nie koniecznie się spodziewal­iś­cie. Ale i tak chcę je sobie tutaj zarchi­wiz­ować. Więc stan­dar­d­owo — na koniec #DajZ­nać­Jak­Mi­Poszło.