Sztos Alert #58

Miłość do U Know Me Records pod­kreślałem tutaj wielokrot­nie. Groh i Buszk­ers cele­bru­ją właśnie małe świę­to, bo opub­likowane niecałe dwa tygod­nie temu “Nor­mal Bias LP” jest ich pięćdziesią­tym wydawnictwem.

Z tej okazji w dzisiejszych Sztosach zna­jdziecie moje ulu­bione nowin­ki, które miały pre­mierę w ciągu ostat­nich dwu­nas­tu miesię­cy. Lecimy?

Zaczy­namy numerem pochodzą­cym z czwartego long­play’a en2aka. Jest w sta­jni UKM kilku artys­tów, którzy przy okazji kole­jnych wydawnictw się­ga­ją po tych samych pro­jek­tan­tów okładek. Przykłady? Kixnare — Ani­misiewasz, Teielte — Swan­s­ki czy właśnie en2ak — Otec­ki. Dzię­ki tej kon­sek­wencji uzyskany zosta­je efekt spójnoś­ci iden­ty­fikacji i pewnego rodza­ju… seria. I ja to szanuję.

Major Laz­er nagrał kiedyś “Get free’. Rok temu Wojtek Mazolews­ki Quin­tet nagrał na “Polce” włas­ną, choć bliską ory­gi­nałowi inter­pre­tację. Całość przez swo­je maszyn­ki przepuś­cił Hat­ti Vat­ti i w efek­cie pow­stała rzecz niezwykła.

Twar­dows­ki wywró­cił mi kiedyś hiphopowy świato­pogląd za sprawą wspól­nego z Jedy­nakiem i Eldo albumem “Człowiek, który chci­ał ukraść alfa­bet”. Na trzec­im solowym albu­mie moc­no skrę­ca w kierunku dość mod­nych ostat­nio ejti­sowych brzmień. I wychodzi z tego z obron­ną ręką, bo to na prawdę solid­ny i ciekawy materiał.

SONARa mam nadzieję, że Państ­wu nie muszę przed­staw­iać. Cho­ci­aż­by dlat­ego, że pojaw­ia­ją się w Sztosach po raz… czwarty. “Najlep­szy sezonu towar”.

A żeby nie było tak bard­zo spoko­jnie, kończymy z przy­tu­pem. Bo przy ostat­nim krążku Low­er Entrance ciężko utrzy­mać nogi w bezruchu.

Fat Gro­hu, Buszk­er­sie — kole­jny pięćdziesię­ciu tak zac­nych i różnorod­nych wydawnictw życzę!