(Sylwestrowy) Sztos Alert #66

WHOA! Od ostat­niego odcin­ka tego cyk­lu minął praw­ie rok! Przy­pom­ni­jmy więc, że jest to seria, w ramach której ser­wu­ję pięć utworów, które swo­ją pre­mierę miały w ciągu ostat­nich dwu­nas­tu miesięcy.

A w związku z tym, że dziś syl­west­er — mam nadzieję, że ta selekc­ja spowodu­je, że roz­grze­je­cie nogi do tańca.

Zaczy­namy pul­su­ją­cym funkowym groovem efek­tem koop­er­acji Ander­son .Paa­ka z Kendriczkiem. Utwór pochodzi z albu­mu “Oxnard” tegoż pier­wszego. Przyz­nam szcz­erze, że krążek ten nie pod­bił mojego ser­ca tak bard­zo, jak poprzed­nie “Mal­ibu”, ale moc­ne momen­ty miewa. I “Tints” jest właśnie jed­nym z takich.

Numer dwa na liś­cie to “Spadaj” Sis­tars w wyjątkowym remik­sie, który stworzył Spisek Jed­nego. Utwór ten pojaw­ił się przy okazji reedy­cji “Siły sióstr” i bard­zo się zas­mu­ciłem, gdy okaza­ło się, że nie ma go na winy­lowym wydaniu.

Przy okazji trze­ciego utworu wyz­nam, że pol­s­ka edy­c­ja muzy­cznego alfa­betu 2018 jest w trak­cie pow­stawa­nia. Czy dojdzie do skutku? Nie wiem. Ale na liś­cie wyse­lekcjonowanych artys­tów pewne miejsce mają Sławki.

Czy Ras­men­tal­ism się tam zna­jdzie? Jeszcze nie wiem, bo “Tan­go” aż tak częs­to nie goś­ciło w tym roku w moich głośnikach. Ale obok “Escape roomu” nie potrafiłem prze­jść obojętnie.

Kończymy ekipą, której fenomenu nie potrafię uza­sad­nić. Ale odsłuchu­jąc kole­jnych poczy­nań Mor­dor Muzik nie potrafię nie tup­nąć nogą. I co jak­iś czas jeden z ich utworów przyk­le­ja się do mnie na dłużej. No to niech “Mor­dor gra”.

Najlep­szego, dzieci­a­ki! Oby 2019 był dla Was łaskawy. 

Ekspery­men­tu­j­cie dużo, ale pamię­ta­j­cie, żeby nie popeł­ni­ać tych samych błędów dru­gi raz.