fbpx
Przejdź do treści

Sztos Alert #61

Przepraszam bard­zo, ale gdzie podzi­ał się weekend?

Sko­ro już nowy tydzień wjechał na pełnej pręd­koś­ci pod postacią poniedzi­ałku, to przy­na­jm­niej pow­ita­jmy go god­nie. Zestawem pię­ciu świeżych numerów. Smacznego.

Dla Natalii Nykiel rok 2016 był chy­ba dosyć łaskawy. Zeszłorocz­na pły­ta została przyję­ta całkiem ciepło, “Error tour” wypeł­ni­ał sale kon­cer­towe po brze­gi, “Error” z reklamy T‑Mobile obronił się mimo sporej eksploat­acji w blokach reklam­owych, a i gościnne udzi­ały na pły­tach innych artys­tów wypadły całkiem zac­nie. Jak choć­by wspól­ny z Mr J Medeiros z The Pro­cus­sions na pro­du­cenckim albu­mie Paw­beat­sa. Rok kończy równie moc­no, dzię­ki zaprosze­niu na trze­cią część “Heart­breaks & Promis­es” Flirtini.

Choć wys­tęp Tasa w tegorocznej edy­cji IDA nie wypadł do koń­ca tak jak planował (ta trąb­ka straaaaasznie fałs­zowała!), to i tak sam kon­cept był na tyle spek­taku­larny, że jury postanow­iło przy­dzielić mu trze­cie miejsce w kat­e­gorii “Show”. A my posłucha­jmy jego najnowszej “Pra­gi”.

Ayalę poz­nałem dzię­ki Grafowi Crate­dig­gerowi. Bo to on pode­tknął mi info, że wychodzą w Queen Size Records. Czy kupię? Nie wiem. Ale na pewno nie moż­na prze­jść obok nich obojętnie.

W momen­cie pisa­nia tego tek­stu “Par­rot” Spinache’a ma na liczniku 34 010 wyświ­etleń na jutubku. Z czego jakieś 5689 jest mojego autorstwa. Bo od momen­tu pre­miery utwór ten zapęt­lam non stop.

W zeszłym tygod­niu pode­tknąłem Wam nowe Flue, dziś robię to samo. Tym razem “Man­dalę” wraz z ruchomym obrazkiem do niej. Bo każ­da okaz­ja do wspom­nienia Flue jest tego warta. FLUE FLUE FLUE FLUE. Słyszeliś­cie już? FLUE! Sprawdź­cie koniecznie.

No to cześć.