Sztos Alert #56

Pięćdziesią­ty szósty tydzień z rzę­du. Pełny rok. Bez przerwy.

Jak co poniedzi­ałek — pole­cam pięć numerów, których być może jeszcze nie słyszeliś­cie. A znać powin­niś­cie. Ratu­ję Was z opresji przy okazji kole­jnego soc­jal­nego wydarzenia. Bo wyjś­cia są dwa. Albo nie zro­bi­cie z siebie głup­ka, gdy ktoś zada pytanie “A słyszeliś­cie nowe Dwa Sławy?”. Albo to Wy zada­cie to pytanie. Wybór należy do Was. Do dzieła.

Sko­ro już wywołałem do tabl­i­cy Jar­ka i Rad­ka… Wraca­ją. Podob­no wkrótce znowu namiesza­ją. “A gdy­by tak” jak zwyk­le jest inne niż wszys­tko czego mógłbym się po Sławkach spodziewać. I za to właśnie ich szanu­ję. Więc jeśli kiedykol­wiek zadal­iś­cie sobie pytanie “A gdy­by tak rzu­cić to wszys­tko i wyjechać w Bieszczady”, to nowy singiel meneli z Łodzi gło­su­ją­cych na Kwaśniewskiego z pewnoś­cią był­by dobrą ścieżką dźwiękową do tej podróży.

Jutro i Kosa kom­pilu­ją część drugą “Czeluś­ci”. Ten dru­gi się już w związku z tym tutaj pojaw­ił. Czas więc na Fil­i­pa. Czyli Jutro. A sko­ro jutro dzień wszys­t­kich świę­tych, to dziś posłucha­jmy “Śmier­ci”.

ŹliŹliN­ieDo­brzy wró­cili z nowym mate­ri­ałem. Czy dobrym? Dowiecie się o tym z końcem roku. Nie jest chy­ba źle, sko­ro ich pły­ta jest jed­ną z pośród pon­ad 70-ciu zagranicznych, które zna­jdą się w muzy­cznym alfabecie 2k16. A dzisi­aj zaśpiewa razem z nimi Sam Her­ring — wyposażony w fenom­e­nal­ną bar­wę gło­su charyz­maty­czny wokalista Future Islands.

Ist­nieje również duże praw­dopodobieńst­wo, że w pol­skim zestaw­ie­niu zna­jdzie się nowy Mazolews­ki. Nie słysza­łem jeszcze całego mate­ri­ału, ale singiel z Justyną Święs zwias­tu­je przekoza­cką płytę.

A że Justy­na bard­zo blisko współpracu­je z chłopaka­mi z Rys, to warto zaz­naczyć, że w min­ionym tygod­niu i Ci owi przy­pom­nieli o sobie z nowym mate­ri­ałem. I mam nadzieję, że pójdą za tym kole­jne syg­nały zwias­tu­jące nowy materiał.

Smacznego. #DajZ­nać­Jak­Mi­Poszło