fbpx
Przejdź do treści

facebook

Choinkowy konkurs fotograficzny — o co chodzi?

Pier­wsza edy­c­ja odbyła się dziewięć lat temu. I choć orga­nizu­ję go moc­no niereg­u­larnie, to for­mat ten w pewnym krę­gach stał się niemal leg­en­darny (lub tak sobie wmaw­iam). Równocześnie zabawnym jest fakt, że nigdy wcześniej nie trafił tu na bloga.

Tworzę więc ten wpis, by w przyszłoś­ci mieć jed­no źródło, do którego będę mógł linkować. Oraz by opowiedzieć wszys­tkim: o co w tym “konkur­sie” tak naprawdę chodzi?

Czy­taj dalej »Choinkowy konkurs fotograficzny — o co chodzi?

Higiena na Facebooku

Reg­u­larny prysznic. Wiz­y­ty u fryz­jera. Pach­nące, upra­sowane ciuchy. Pielęg­nowany zarost. Pół­ka z kos­me­tyka­mi z asorty­mentem nieco liczniejszym niż poje­dynczy dezodor­ant. To abso­lutne pod­stawy codzi­en­nej higieny.

A kiedy ostat­ni raz zad­bałeś o swo­ją przestrzeń wirtualną?

Zadałem sobie to pytanie całkiem niedawno. I okaza­ło się, że jestem strasznym brudasem.

Czy­taj dalej »Higiena na Facebooku

Piąteczka #18

W wielkim skró­cie — dziś o przy­cisku, który robi furorę w sieci, choć wszyscy zrozu­mieli go zupełnie inaczej, o pieprze­niu policji przez czar­nuchów z nastaw­ie­niem, mieszkan­iowych majster­sz­tykach z kierunk­owym 022, czwarty raz o Dis­clo­sure oraz dwa słowa, jeden kolaż i trzy filmy o Inter­net Becie.

Zapraszam.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #18

Piąteczka! #3

Sko­ro to już trze­cia część pod tym szyl­dem, to już swo­bod­nie mogę mówić o cyk­lu. Niereg­u­larnym, bo niereg­u­larnym, ale jed­nak cyklu.

A w dzisiejszym odcinku trochę liter­nict­wa, muzy­cz­na arche­olo­gia i trochę o biz­ne­sie. Jeśli w ogóle kogokol­wiek to intere­su­je, to… smacznego!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #3

O tagowaniu na Fejsie słów kilka

Orga­nizu­jesz wydarze­nie. Oga­r­ni­asz obsługę fotograficzną, która zapew­nia najwyższej jakoś­ci mate­ri­ał. Fotorelację wrzu­casz na swo­ją stronę na Face­booku. Na zdję­ci­ach chci­ałbyś oznaczyć wszys­tkie oso­by, jed­nak Face­book pozwala na tagowanie wyłącznie tych z kręgu Twoich zna­jomych. Nie prze­j­mu­jesz się tym za bard­zo, bo prze­cież fani Two­jej strony będą mogli oznaczyć się samo.

Hmm. Czy na pewno?

Czy­taj dalej »O tagowa­niu na Fejsie słów kilka

Siema, masz chwilę?”

Lubię poma­gać innym.  Tym bardziej, jeśli pomoc sprowadza się do połączenia ze sobą dwóch osób, które mogą razem współpra­cow­ać. Staram się być osobą otwartą, ale cza­sa­mi trafi­am na sytu­acje tak absurdalne, że ręce mi opada­ją. Dla przykładu, dzisi­aj w ciągu dnia…

Czy­taj dalej »Siema, masz chwilę?”

2k13BIZ, czyli branżowe podsumowanie roku

Kończą­cy się rok był dla mnie nieco specy­ficzny — zaczy­nałem go współt­worząc grę na iOS, później na krót­ki moment wró­ciłem do inter­ak­ty­wu, by skończyć w zespołu IT firmy rozwi­ja­jącej plat­for­mę do mar­ketingu mobil­nego. Co praw­da pod­sumowanie branżowe nie bard­zo wpa­sowu­je się w tute­jsze treś­ci, ale tem­aty związane z inter­netem przewi­jały się tu dosyć częs­to, więc… czemu nie? Zapraszam / przepraszam.

Czy­taj dalej »2k13BIZ, czyli branżowe pod­sumowanie roku

Nie jestem mobilny

W przy­pad­ku urządzeń mobil­nych jestem heavy userem. Dzień rozpoczy­nam od pobud­ki przy uży­ciu smart­fona i na ustaw­ia­n­iu tejże pobud­ki na kole­jny poranek kończąc. Pomiędzy tymi dwiema czyn­noś­ci­a­mi smart­fon towarzyszy mi czyn­nie, przede wszys­tkim poma­ga­jąc w komu­nikacji oraz zapamię­ty­wa­niu / przy­pom­i­na­niu rzeczy. Kil­ka dni temu odstaw­iłem do ser­wisu moją Xper­ię, w której od kilku miesię­cy borykałem się z niesprawnym akcelerome­trem. Gdy w zami­an zapro­ponowano mi prosty mod­el Sam­sun­ga, postanow­iłem zro­bić ekspery­ment i wró­cić do korzys­ta­nia z funkcjon­al­noś­ci, który­mi jeszcze 3–4 lata temu musi­ałem się zadowolić.

Czy­taj dalej »Nie jestem mobilny