mobile

Nie jestem mobilny

W przy­pad­ku urządzeń mobil­nych jestem heavy userem. Dzień rozpoczy­nam od pobud­ki przy uży­ciu smart­fona i na ustaw­ia­n­iu tejże pobud­ki na kole­jny poranek kończąc. Pomiędzy tymi dwiema czyn­noś­ci­a­mi smart­fon towarzyszy mi czyn­nie, przede wszys­tkim poma­ga­jąc w komu­nikacji oraz zapamię­ty­wa­niu / przy­pom­i­na­niu rzeczy. Kil­ka dni temu odstaw­iłem do ser­wisu moją Xper­ię, w której od kilku miesię­cy borykałem się z niesprawnym akcelerome­trem. Gdy w zami­an zapro­ponowano mi prosty mod­el Sam­sun­ga, postanow­iłem zro­bić ekspery­ment i wró­cić do korzys­ta­nia z funkcjon­al­noś­ci, który­mi jeszcze 3–4 lata temu musi­ałem się zadowolić.

Czy­taj dalej »Nie jestem mobilny

Życie z Androidem i iOSem. Część pierwsza, chyba nie ostatnia.

W grud­niu zeszłego roku przeniosłem się do Play’a, przy okazji wchodząc w posi­adanie Sony Xperii S. Słuchaw­ki tej szukałem dosyć dłu­go — pytałem na infolinii, pytałem w salonach w Krakowie, Tomas­zowie, Piotrkowie, Łodzi i Zakopanem. W tym ostat­nim gość z obsłu­gi wyszukał mi w sys­temie infor­ma­cję, że jedyny mod­el dostęp­ny jest w Nowym Tar­gu. I ostate­cznie tamże udało mi się go zdobyć.

Od dwóch lat jestem użytkown­ikiem sys­te­mu mobil­nego z jabłkiem. Do pos­ta tego zabier­ałem się w sum­ie od czterech miesię­cy i trak­tować miał on o bolesnych kon­tak­tach z Androi­dem i  tym dlaczego w najbliższym cza­sie jakość tych kon­tak­tów się nie zmieni, ale… dzisiejsza kon­fer­enc­ja Face­booka i prezen­tac­ja ich nakład­ki sys­te­mowej Home trochę pokrzyżowała mi plany.

Czy­taj dalej »Życie z Androi­dem i iOSem. Część pier­wsza, chy­ba nie ostatnia.