Wyświetlaj najpierw. Na Facebooku

O mojej akty­wnoś­ci na Fejs­buku pisałem tu już niejednokrotnie.

Cza­sem wspom­i­nałem również o tym, że posi­adam fan­pe­jdża. Dzisi­aj opowiadam trochę o jego his­torii, odpowiadam na pytanie po co jest mi on oraz pod­powiadam jak w gąszczu fejs­bukowych treś­ci nie gubić tych ode mnie.

Trochę historii

Obec­ny fan­pe­jdź — My Name Is Aks — trochę ewolu­ował. Na początku wys­tępował pod nazwą Kreaty­wne Krea­tu­ry. Po ubi­ciu pomysłu na uru­chomie­nie ser­wisu o takiej samej nazwie przek­sz­tał­cił się w 83 Til Infin­i­ty (na fali zachłyśnię­cia się tym hasłem przy okazji urodzi­nowej imprezy). Ostate­cznie zatrzy­mał się na nazwie tożsamej z blogiem.

Epi­zod z drugą nazwą tłu­maczy adres url fb.com/83tilinf. Pamię­ta­j­cie dzieci­a­ki — jak raz ustaw­icie unikalną nazwę lin­ka, późniejsza zmi­ana jest prak­ty­cznie niemożliwa.

Pozosta­je odpowiedź na pytanie…

Po co mi fanpejdż?

Bywam hiper­ak­ty­wny na fejs­buku. Mam świado­mość, że niek­tórym może to przeszkadzać. Dlat­ego od dłuższego cza­su więk­szość tem­atów związanych z tem­atyką kul­tur­al­ną, cieka­wostka­mi, inter­ne­towy­mi znaleziska­mi czy po pros­tu heheszka­mi pub­liku­ję na blo­gowym fanpejdżu.

Dzię­ki temu ilość pub­likowanych przeze mnie treś­ci na pry­wat­nym pro­filu spadła drasty­cznie. Razem ze zmi­ana­mi algo­ryt­mu face­bookowej ściany spadła też drasty­cznie widoczność fan­pe­jdżowych postów. Treś­ci te po pros­tu giną w natłoku innych, niewąt­pli­wie ważniejszych.

Nie zrażam się. W końcu jestem blogerem na pół gwizdka.

Ale jeśli jeszcze go nie pol­u­biłeś, dro­gi czytel­niku — uczyń to czym prędzej [ KLIK KLIK KLIK! ].

Sko­ro mamy już ten etap za sobą i podoba­ją Ci się rzeczy, które tam wrzu­cam, to są dwie opc­je, żeby kole­jne posty nie umykały Two­jej uwadze zbyt często.

Sposób 1: włącz otrzymywanie powiadomień

Opc­ja bardziej agresy­w­na, bo wkracza w obszar noty­fikacji, czyli miejs­ca zarez­er­wowanego na powiadomienia doty­czące wydarzeń na Fejs­buku, które są dla Ciebie ważne.

notyfikacja

 

Aby to akty­wować, wystar­czy rozwinąć opc­je dostęp­ne przy przy­cisku „Lubię to” i zaz­naczyć opcję “Otrzy­muj powiadomienia”. Dzię­ki temu infor­ma­c­ja o każdym nowym poś­cie pojaw­iać się będzie w formie dodatkowej notyfikacji.

powiadomienia

Sposób 2: włącz opcję „wyświetlaj najpierw”

W ostat­nich miesią­cach FB wprowadz­ił nową funkcję, która pozwala wyświ­et­lać na początku news­fee­da treś­ci z który­mi chcesz być bardziej na bieżąco.

Aby posty pub­likowane w ramach My Name Is Aks pojaw­iały się nieco częś­ciej po zal­o­gowa­niu się na Fejsa, wystar­czy że w okienku rozwinię­tym po kliknię­ciu w przy­cisk „Obser­wowanie” wybierzesz opcję „Wyświ­et­laj najpierw”.

wyswietlaj-najpierw

 

Szanuję

Nie chcę Cię zmuszać do żad­nej z tych opcji. Ale psy­chofanom rekomen­du­ję sko­rzys­tanie z obu powyższych.

Pamię­ta­j­cie również: lajkowanie rąk nie brudzi. A jak szanu­jesz, to szeruj.