fbpx
Przejdź do treści

koncert

Koncertowy 2k15. Część 3

Przed Wami trze­cia część kon­cer­towa­nia pod­sumowa­nia roku.

Z każdym kole­jnym nieopisanym dotąd kon­certem akapi­ty sta­ją się coraz dłuższe… Jeśli nadal tu ze mną jesteś­cie, to chy­ba nie macie nic innego do roboty.

Tak czy inaczej — jeśli jesteś wyz­naw­cą zasady TL;DR to zapraszam na Kwe­j­ka. A jeśli nadal masz ochotę trochę poczy­tać, to klikaj dalej.

Czy­taj dalej »Kon­cer­towy 2k15. Część 3

Bemet w Alchemii

Ostat­nie w którym wziąłem udzi­ał wydarze­nie tegorocznego fes­ti­walu było ide­al­ną jego klam­rą. Zarówno w kon­tekś­cie muzy­cznym, jak i wykonawczym.

I tym postem kończę tem­at 25. edy­cji Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej. Licząc na to, że w przyszłym roku również będzie mi dane stworzyć podob­ną relację.

Czy­taj dalej »Bemet w Alchemii

Midnite Session w Alchemii

Mid­nite Ses­sion to fes­ti­walowa trady­c­ja afterów na zakończe­nie każdego dnia kon­cer­towego. O półno­cy w podziemi­ach Alchemii, w oparach alko­holu i dymu, na sce­nie pojaw­ia­ją się muzy­cy z różnych zespołów, by w zupełnie niefor­mal­nych okolicznoś­ci­ach wspól­nie poimprowizować.

Słysza­łem o tych imprezach dużo, ale nigdy nie udało mi się na nie trafić. Gdy w fes­ti­walowym rozkładzie jazdy zobaczyłem, że tego dnia scenę dzielić mają Alte Zachen i Kuti­man, wiedzi­ałem że następ­nego dnia będę chodz­ił niewyspany.

Czy­taj dalej »Mid­nite Ses­sion w Alchemii

Ori Alboher w Chederze

W ciągu najbliższych dni pub­likować tu będę pod­sumowanie kilku kon­certów z tegorocznego Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej.

Patrząc na szk­lankę do połowy pustą moż­na trak­tować to jako skan­dal, że pub­liku­ję te treś­ci pół roku po skończe­niu FKŻ. Ja jed­nak staram się widzieć tą samą szk­lankę w połowie pełną. Dlat­ego — na pół roku przed kole­jną edy­cją — pokazu­ję Wam jak fajnie było w 2015, żebyś­cie zaplanowali sobie wol­ny tydzień za pół roku i wpadli na kole­jną odsłonę. O.

Czy­taj dalej »Ori Albo­her w Chederze

MLDVA w Kwartale FKŻ

Z końcem czer­w­ca, dzię­ki uprze­j­moś­ci orga­ni­za­torów Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej, miałem okazję uczest­niczyć w tegorocznej edy­cji jako akredy­towany bloger.

O naj­ciekawszych punk­tach muzy­cznego pro­gra­mu pisałem wtedy w dedykowanym poś­cie. Udało mi się uczest­niczyć w praw­ie wszys­t­kich kon­cer­tach z tej listy. Poza jed­nym, który zastąpiłem innym wydarze­niem. I przyz­nam szcz­erze, że żaden z wykon­aw­ców nie zawiódł.

Czas na pod­sumowanie tego co miałem okazję zobaczyć, posłuchać i sfo­tografować. Przez najbliższe dni zna­jdziecie tu moje wspom­nienia z tego wydarzenia wraz z fotodokumentacją.

Zaczy­namy od reprezen­tan­tów Krakowa.

Czy­taj dalej »MLDVA w Kwartale FKŻ

Dilated Peoples w Kwadracie

Ustalmy jed­ną rzecz na początku. Coś co niek­tórym z Was poz­woli trochę mniej zadław­ić się kaszanką w trak­cie czy­ta­nia kole­jnych akapitów. Otóż… nigdy nie byłem psy­chofanem Dilat­ed Peoples.

Ale choć nie znam dokład­niej pełnej twór­c­zoś­ci, to zde­cy­dowanie szanu­ję chłopaków z L.A. Dlat­ego w myśl zasady „pamię­taj o korzeni­ach, bo korze­nie trze­ba mieć” — gdy dowiedzi­ałem się, że grać będą u mnie w mieś­cie, wiedzi­ałem gdzie będę tego wieczoru.

Czy­taj dalej »Dilat­ed Peo­ples w Kwadracie

FLUE w Harrisie

  • aks 
  • muzyka

Gdy­by ktoś spy­tał mnie, jak baw­iłem się na sobot­nim kon­cer­cie FLUE i późniejszym afterze granym przez Dobrego Kic­ka i Plasha to mógłbym odpowiedzieć jed­nym słowem: TAŃCZYŁEM.

A to ostat­nio nie zdarza się dość często.

Czy­taj dalej »FLUE w Harrisie

HDBeenDope w Poli

  • aks 
  • muzyka

Na pod­staw­ie kon­cer­towych frek­wencji w ostat­nim cza­sie dochodzę do wniosku, że syn­drom inżyniera Mamo­nia wciąż jest tak bard­zo prawdzi­wy… I doty­czy nie tylko głównego nur­tu, ale widoczny jest również w podziemiu.

Ludzie wolą słuchać piosen­ki, które zna­ją. Dlat­ego znani i lubiani, choć nie zawsze na to zasługu­ją, wypeł­ni­a­ją sale kon­cer­towe po brze­gi. A kocury na dorobku wys­tępu­ją dla garst­ki osób.

Ma to swo­je plusy. O czym po raz kole­jny przekon­ałem się w sobotę w Poli.

Czy­taj dalej »HDBeen­Dope w Poli

Moje typy na 25.FKŻ

25 czer­w­ca star­tu­je 25 edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej. Więk­szość kra­jan kojarzy z dwiema rzecza­mi — kon­certem na Sze­rok­iej i żydowskim jazzem czyli muzyką klezmerską.

Przyglą­dam się fes­ti­walowe­mu rozkład­owi jazdy od kilku lat i choć zawsze te klezmer­skie dźwię­ki domi­nowały, to co roku udawało mi się znaleźć jakąś nowo­brzmieniową perełkę. A to SoCalled z C‑Rayz Wal­lzem w chórkach, a to Matisyahu akusty­cznie, a to Abra­ham INC czy The Apples.

Dziś przegląd przez wykon­aw­ców, którzy przykuli moją szczegól­ną uwagę. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć więk­szość z nich w najbliższych dni­ach w Krakowie.

Czy­taj dalej »Moje typy na 25.FKŻ