The Brothers Nazaroff w Synagodze Tempel

Kil­ka dni temu pokazy­wałem Wam moc­no spóźnioną relację z kon­cer­tu Kro­nos Quar­tet, który zagrali w ramach tegorocznego Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej.

Dziś kole­j­na gale­ria — tym razem na tapetę trafi­a­ją Bra­cia Nazaroff.

Słowem wstępu

Klasy­cz­na muzy­ka klezmer­s­ka nigdy nie była bliska moje­mu ser­cu. I choć zabrzmieć to może dzi­wnie… do tej pory na Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej starałem się omi­jać klezmer­skie kon­cer­ty sze­rokim łukiem. Bo, jak wielokrot­nie już pod­kreślałem, w rozkładzie jazdy szukam zazwyczaj alter­naty­wnych i bardziej nowoczes­nych brzmień.

Ale w myśl zasady “pamię­taj o korzeni­ach, bo korze­nie trze­ba mieć”, postanow­iłem w tym roku sprawdz­ić i taki reper­tu­ar. I była to całkiem niezła decyzja.

The Broth­ers Nazaroff to gru­pa stwor­zona w hołdzie “Księ­ciu” Nathanowi Nazarof­fowi. Jak się później dowiedzi­ałem, był postacią dość ważną. W lat­ach powo­jen­nych muzy­ka klezmer­s­ka rozprzestrzeni­ała się głównie w postaci nud­nych kołysanek czy elegii. Wydana przez Nazarof­fa w lat­ach 50-tych pły­ta “Jew­ish Freilach Songs” (yid. Freilach – szczęśli­wy) była całkow­itym zaprzecze­niem doty­chcza­sowego brzmienia żydowskiej muzy­ki. Zadzior­na, roz­pust­na, wesoła i dow­cip­na. Sęk w tym, że przy okazji album ten był… jedynym w twór­c­zoś­ci Nathana. Nigdy więcej nic już nie wydał i nieco przepadł w zapomnieniu.

Przy­pom­nie­nie tejże ważnej oso­by oraz odd­anie należytego sza­cunku “Księ­ciowi” to głów­na mis­ja twor­zonej przez pię­ciu muzyków zało­gi Braci Nazaroff. Przed­staw­ia­ją się jako potomkowie Nathana, a o swo­jej twór­c­zoś­ci mówią, że gra­ją dokład­nie tak jak ich przodek. Tylko głośniej i szybciej.

I przyz­nam szcz­erze — to był na prawdę dobry kon­cert. Pełen humoru, energii i wirtuoz­erii. Nie stałem się po nim zagorza­łym fanem muzy­ki klezmer­skiej, ale z pewnoś­cią jestem niej nieco bardziej przy­chyl­ny. Bra­wo FKŻ, kole­jny punkt dla Ciebie!

A poniżej załączam garść zdjęć z tego wydarzenia.