internet

Piąteczka #47

Mam dzisi­aj dzień wol­ny. Spędzam go u Rodz­iców. Powinienem właśnie wycier­ać papierem ściernym europale­ty, które po pokryciu ich far­bą wylą­du­ją jako kana­pa na naszym balkonie w Krakowie. Ale zami­ast spędzać czas na świeżym powi­etrzu, ślęczę przed kom­pem próbu­jąc wyskrobać tekst. Bo prze­cież piątek i muszę.

Stanąłem przed wyborem — nie odpuszczać i dać Wam piątkowy kon­tent ze skró­conym komen­tarzem albo wrzu­cić kole­jne słabe zdję­cie na PhotoSorry.com i uznać, że plan #1Dziennie został zre­al­i­zowany i post mam odbębniony.

Czy zro­biłem dobrze? Oceni­cie sami.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #47

AdwebGate

Może nie jesteś­cie świado­mi, ale od kilku­nas­tu dni w pol­skiej sieci obser­wować moż­na najwięk­szą awar­ię firmy hostin­gowej. Blisko dwa tygod­nie temu ser­w­ery należącej do Grupy Adweb mar­ki 2be zostały wyczyszc­zone przez niez­nanych spraw­ców. Klien­tom wyparowały wszys­tkie dane, które trzy­mali u nich. Zniknęły strony, nie ma dostępu do skrzynek pocztowych…

Całą his­torię bard­zo dokład­nie w wywiadzie dla Host­ingNews przed­staw­ił Bartek Juszczyk — właś­ci­ciel całego tego biznesu.

I to jest złe na tak wielu płaszczyz­nach, że nie wiem od czego zacząć…

Czy­taj dalej »Adwe­b­Gate

O KMK Bike słów kilka

Jak­iś czas temu w Krakowie ruszył rozsiany po całym mieś­cie sys­tem stacji rowerowych. Pomysł zac­ny, bo ułatwić życie może niejed­ne­mu Kraku­sowi. Stac­je ulokowane są w strate­gicznych miejs­cach, takich jak oko­lice Rynku, plac Inwalidów czy miasteczko AGH. Wypoży­c­zony row­er w jed­nym miejs­cu moż­na swo­bod­nie zwró­cić w innej częś­ci Krakowa. A jeśli zwracać będziesz row­er do stacji w prze­ciągu 20. min­ut od wypoży­czenia, to korzys­tać możesz całkowicie za darmo.

Wszys­tko to będzie możli­we, jeśli tylko… uda Ci się prze­brnąć przez sys­tem rejestracji.

Czy­taj dalej »O KMK Bike słów kilka