grammatik

Rewind #14: Pezet

W min­ioną sobotę w krakowskiej siedz­i­bie Mr. Pan­cake’a odbyło się Koka Par­ty, czyli impreza syg­nowana marką nagran­iowo — odzieżową Peze­ta. Obec­ny był i on.

Wybrałem się i ja z mis­ją chwyce­nia kilku kadrów. Trafiłem zbyt wcześnie, na moment moc­no nie­ofic­jal­ny. Nie chcąc prz­ery­wać pry­wat­nych rozmów i nie bard­zo wiedząc… jak zagadać, wró­ciłem do domu z pusty­mi ręka­mi.

Ot, his­to­ria. Posłucha­jmy więc muzy­ki.

Czy­taj więcej »Rewind #14: Pezet

83 til infinity, czyli ponad 30 płyt minęło (cz.2)

Pier­wsza część doczekała się swo­jej pub­likacji rok po pow­sta­niu pomysłu na to pod­sumowanie. Drugą część pub­liku­ję równo rok później. Chy­ba rozu­miecie, że na kon­tynu­ację raczej nie macie co liczyć za szy­bko?

W drugiej dekadzie sporą eduka­cyjną rolę ode­grało MTV i Viva Zwei. Rap, swing, rock, elek­tron­i­ka… czyli stan­dar­d­owo — różnorod­nie.

Swo­ją drogą — po roku prz­er­wy wracam z klubową imprezą urodzi­nową. Zachę­cam do śledzenia wydarzenia, bo jeśli uda się zre­al­i­zować plan, to (znowu) będzie leg­en­darnie.

Czy­taj więcej »83 til infin­i­ty, czyli pon­ad 30 płyt minęło (cz.2)