fbpx
Przejdź do treści

mobile

Piąteczka #60

Dziś tygod­nia koniec i początek.

Więc ucz­ci­jmy piątek w jedynie właś­ci­wy sposób. Czyli zestawem pię­ciu cieka­wostek, które spodoba­ją Wam się na tyle, że z chę­cią poda­cie ten tekst dalej.

No, dalej — wyzy­wam Was!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #60

2k13BIZ, czyli branżowe podsumowanie roku

Kończą­cy się rok był dla mnie nieco specy­ficzny — zaczy­nałem go współt­worząc grę na iOS, później na krót­ki moment wró­ciłem do inter­ak­ty­wu, by skończyć w zespołu IT firmy rozwi­ja­jącej plat­for­mę do mar­ketingu mobil­nego. Co praw­da pod­sumowanie branżowe nie bard­zo wpa­sowu­je się w tute­jsze treś­ci, ale tem­aty związane z inter­netem przewi­jały się tu dosyć częs­to, więc… czemu nie? Zapraszam / przepraszam.

Czy­taj dalej »2k13BIZ, czyli branżowe pod­sumowanie roku

Nie jestem mobilny

W przy­pad­ku urządzeń mobil­nych jestem heavy userem. Dzień rozpoczy­nam od pobud­ki przy uży­ciu smart­fona i na ustaw­ia­n­iu tejże pobud­ki na kole­jny poranek kończąc. Pomiędzy tymi dwiema czyn­noś­ci­a­mi smart­fon towarzyszy mi czyn­nie, przede wszys­tkim poma­ga­jąc w komu­nikacji oraz zapamię­ty­wa­niu / przy­pom­i­na­niu rzeczy. Kil­ka dni temu odstaw­iłem do ser­wisu moją Xper­ię, w której od kilku miesię­cy borykałem się z niesprawnym akcelerome­trem. Gdy w zami­an zapro­ponowano mi prosty mod­el Sam­sun­ga, postanow­iłem zro­bić ekspery­ment i wró­cić do korzys­ta­nia z funkcjon­al­noś­ci, który­mi jeszcze 3–4 lata temu musi­ałem się zadowolić.

Czy­taj dalej »Nie jestem mobilny