Piąteczka #64

Z Piąteczka­mi jest tak, że cza­sem trafi­am na ultra ciekawe lin­ki, do których niewiele mam komen­tarza. I spy­cham je z tygod­nia na tydzień, wmaw­ia­jąc sobie: “kiedyś się zmuszę i wykrzeszę kil­ka słów na dany tem­at”. Tylko… czy fak­ty­cznie muszę to robić pod przymusem?

Dlat­ego dziś komen­tarzy będzie jak na lekarst­wo. Niech kon­tent obroni się sam. Co Wy na to?

Chińskie nudle

Miłość do filmów prezen­tu­ją­cych pro­ces tworzenia “rzeczy” wyz­nawałem już wielokrot­nie. A że Azjaci są wyjątkowi w tym tema­cie pod­kreślać nie trzeba.

Były już neony z Hong Kongu, czas na chińskie nudle. Smacznego!

Gdzie jest Matt?

Pamię­ta ktoś jeszcze Mat­ta Hardinga?

To taki koleż­ka, który od 2005 roku tańczy na jutubie. Czyli od początku ist­nienia tejże plat­formy. Matt nie jest wyjątkowo urodzi­wym młodzieńcem, a i taniec nie jest żad­nym skom­p­likowanym ukła­dem. Nie było­by więc nic szczegól­nie intere­su­jącego w tym mate­ri­ale, gdy­by nie fakt, że filmi­ki składa­ją się z ujęć wyko­nanych w różnych częś­ci­ach świata.

W 2006 roku wyglą­dało to na przykład tak:

Całkiem fajny tekst o Hardingu pojaw­ił się na blogu Mać­ka Budzicha w 2012 roku. O tutaj: [ klik klik klik ]

W listopadzie 2015 Matt uru­chomił na Kick­starterze kam­panię, w ramach której zbier­ał środ­ki na kole­jny film. A że zakończyła się ona sukce­sem — czas na efekty.

Spo­jler — w środ­ku znaleźć moż­na dwa uję­cia z Krakowa i jeden z rzes­zowski­mi łazika­mi marsjańskimi :)

Radio Zabłocie

Uskuteczniona kil­ka lat temu przeprowadz­ka biu­ra Pride&Glory Inter­ac­tive z kamieni­cy na Starow­iśl­nej do biurow­ca na Prze­mysłowej przyję­ta została z nieco mieszany­mi uczu­ci­a­mi. Owszem, mieliśmy piękne biuro i dużo przestrzeni. Ale z kna­jpi­anego Kaz­imierza przeprowadzil­iśmy się na wymarłe Zabło­cie. Miejsce, które z początku wyglą­dało na pustynię.

Kil­ka dni temu zajrza­łem tam po 3 lat­ach nieobec­noś­ci. I prze­tarłem oczy ze zdu­mienia. Bo oko­lice Prze­mysłowej przeis­toczyły się w fan­tasty­czne miejsce. Pow­stało tam zagłę­bie krakows­kich star­tupów otoc­zone mnóst­wem kna­jpek i street­foodowych foodtruck­ów. Szanuję.

A jeszcze bardziej doce­ni­am inic­jaty­wę Zabłocie.Info. Zna­jdziecie tu lokalne his­to­rie na tem­at miejsc, kna­jp, inic­jatyw, które zmieniły dziel­nicę i doprowadz­iły do jej rozk­witu. Wszys­tko w formie audio opowieś­ci. Warto.

Zobacz tu: [ klik klik klik ]

zablocie

JRNYC

JRowi poświę­ciłem już tu trochę miejs­ca przy okazji “Ellis” — jego wspól­nego pro­jek­tu z Erikiem Rothem, Robertem De Niro i Wood­ki­dem. Jeśli nie znasz — nadrób koniecznie.

A dziś his­to­ria pow­sta­nia pewnej okład­ki New York Time­sa. Opowiedziana w trak­cie spaceru po Nowym Jorku. W towarzys­t­wie artysty. I podana w formie panoram­icznego wideo. Spoko, co nie?

Jurek w tłoczni

Tem­at pow­stawa­nia płyt winy­lowych nie znudzi mi się nigdy. Jurek Owsi­ak zajrzał chwilę temu do jedynej pol­skiej tłoczni, by zobaczyć pełen pro­ces krok po kroku.

Swo­ją drobą… Czy mam wśród zna­jomych kogoś, kto jest w stanie zor­ga­ni­zować mi wiz­ytę w GM Records?