Piąteczka! #2

Wjechał piątel­lo! Niek­tórym do week­endu zostało jeszcze kil­ka godzin. Zan­im jed­nak zanurku­jesz w poranne obow­iąz­ki, oga­r­nij sobie pięć luźnych rekomen­dacji do piątkowej kawy.

Dziś o bro­daczach, drugiej dzi­urce, fonotece i apokalipsie.

Smacznego!

Brody kandydatów

Jak­iś czas temu ustalil­iśmy już, że w poli­tykę zbyt­nio się nie angażu­ję. Zdanie swo­je mam, ale staram się dzielić nim wyłącznie z Karolką. I choć w wielu miejs­cach tej kam­panii nie mogłem uwierzyć (i nadal nie mogę) w to co się dzieje to… mimo wszys­tko staram się trzy­mać język za zębami.

Poniższy link o poli­tykę tylko się lekko ociera. Co praw­da pier­wsza tura już za nami, ale rzuć­cie okiem jak mogli­by wyglą­dać kandy­daci, gdy­by… zapuś­cili brody.

Ciężko jest mi się zde­cy­dować kto wypadł najlepiej…

[KLIK, KLIK]

pawel_kukiz_czarnobrody_pl

Do czego służy druga dziurka?

Dobra, szcz­erze przyz­nam, że wpraw­iło mnie to w konsternację.

Może i przez ostat­nich kilka­naś­cie lat przeszło mi przez głowę pytanie “po cholerę te dwie dzi­ur­ki?”, ale jakoś szczegól­nie się nad tym tem­atem nie dok­to­ry­zowałem… Mało tego, okazu­je się że przez całe swo­je świadome życie… źle wiąza­łem buty.

Nigdy więcej luźnej pięty!

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=IijQyX_YCKA”]

Jak smartfony zabijają konwersację

Trochę dow­cip­nie, trochę smut­no, trochę… męcząco.
Śmiesznie, bo w wielu miejs­cach zaprezen­towane za pomocą dow­ciu, smut­no bo to zbiór gorz­kich prawd o życiu w cza­sach wieloekra­nowoś­ci. Męczą­co, bo… den­er­wu­je mnie to ciągłe bom­bar­dowanie mnie podob­ny­mi tek­sta­mi, które próbu­ją za wszelką cenę udowod­nić mi, że jestem uza­leżniony. Nie jestem.

O, nowe powiadomie­nie z insta­gra­ma… Ciekawe co sły­chać na Fejsie… Shit, nie zaczekinowałem sie po powro­cie do domu!

[KLIK, KLIK]

1722

Apokaliptyczne trąby?

Nie wierzę w UFO, spiskowe teorie, nad­przy­rod­zone siły czy apokalip­ty­czne wiz­je. Ale gdy­bym usłyszał to na żywo, to pewnie naro­bił bym w gacie. Nie wiem jakim cud­em wia­tr odbi­ja­ją­cy się od wyso­kich budynków może wywołać taki efekt dźwiękowy, ale brz­mi to co najm­niej intrygująco!

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=G5GxkuDBwPE”]

FONOTEKA 8 Remixed!

Żyje­my w epoce ruchu, ale ruchu pozornego, ruchu maszyn i mech­a­nizmów. Ruch jest afir­ma­cją życia. Człowiek w skali i tem­pie niez­nanym innym cza­som, przenosi się pozornie z miejs­ca w miejsce, gdzie kody­fikac­ja rzeczy­wis­toś­ci odby­wa się za pomocą środ­ków maksy­mal­nie syn­te­ty­cznych. Do takich też środ­ków sięgneli muzy­cy, którzy opra­cow­ali repro­dukc­je utworów z wydanej rok temu temu pły­ty „fonote­ka 8”.

Także tak. Zawsze. W ciem­no. Jestem wielkim fanem fonotekowej serii. A wśród zac­nych uczest­ników tegoż pro­jek­tu znaleźć moż­na reprezen­tację Krakowa w postaci Good Paula i Grześ­ka Sipory (o których wspom­i­nałem tu kiedyś przy okazji ich pro­jek­tu FORS).

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=l9TtWmuCQ48”]

EDIT: z niewiadomych przy­czyn kon­to 77cuts na Band­camp… umarło :(