Uszanowanko Instagram #1: Dominik Juszczyk

Kil­ka dni temu wys­tar­towałem z nowym pro­jek­tem insta­gramowych live’ów. 

Moim pier­wszym goś­ciem był Dominik Juszczyk. Pogadal­iśmy sobie o byciu twór­cą inter­ne­towym, o zabiera­niu się za pro­jek­ty i kilku innych sprawach. Zobacz zapis wideo tego spotkania! 

Playlista

Cza­sem w naszych roz­mowach będzie pojaw­iać się muzy­ka. I ja tych wykon­aw­ców lub wręcz konkretne piosen­ki będę gro­madz­ić na jed­nej liś­cie. Może wspól­nie z moi­mi gość­mi uda się stworzyć coś ciekawego.

W pier­wszym odcinku pojaw­ili się następu­ją­cy wykon­aw­cy lub utwory:

  • Wel­come to the machine” Pink Floydów
  • Jan Graberk
  • Kuti­man (to ten izrael­s­ki artysta)
  • Where the f*&k did april go” The Streets
  • Melike Sahin

Aby odsłuchać playlistę kliknij w poniższą grafikę:

Magda Szyjka gościem kolejnego odcinka

Kole­jne spotkanie insta­gramowych rozmów odbędzie się 21 maja o 20:00. A moim goś­ciem będzie Mag­da Szyjka. 

Mag­da razem ze swoim mężem Kamilem współt­worzą pro­jekt Podróżni­cy po godz­i­nach. W ramach naszego spotka­nia poroz­maw­iamy o podróżach, turystyce i różnych inspirac­jach. Zapisz­cie datę! 

Czym jest “Uszanowanko instagram (live)”?

Uszanowanko Insta­gram (live) to pro­jekt, który zrodz­ił się całkowicie spon­tan­icznie. Pewnego razu dosyć rzu­ciłem na insta­gramie pytanie, czy bylibyś­cie zain­tere­sowani, gdy­bym zaczął robić tamże roz­mowy na żywo. W ramach których zapraszam jakiegoś goś­cia i roz­maw­iamy sobie na różne tematy. 

Tem­at został przyję­ty entuz­jasty­cznie, a nawet padły propozy­c­je z kim mógłbym się spotkać. I tak kil­ka dni później odbył się pier­wszy live, którego zapis zna­jdziecie powyżej.

Dlaczego insta­gram? Bo od dłuższego cza­su to dla mnie pod­sta­wowa plat­for­ma, na której “speł­ni­am się twór­c­zo”. Doświad­cze­nie pokazu­je mi, że tam też (poza grupą na FB) dochodzi do najwięk­szej licz­by inter­akcji pomiędzy mną a moi­mi odbiorcami.

Szcz­erze przyz­nam, że do samego pro­jek­tu pod­chodzę moc­no ekspery­men­tal­nie. Spotka­nia będą odby­wać się co dwa tygod­nie i trwać będą maksy­mal­nie 60 min­ut (bo takie ramy narzu­ca mi obec­nie instagram). 

W założe­niu ma być to total­nie luź­na roz­mowa. Póki co, na ten moment chcę, by moi­mi gość­mi byli moi zna­jo­mi. Dlaczego? Bo w swoim kręgu — bliższym i dal­szym — mam wystar­cza­ją­co duże grono osób zaj­mu­ją­cych się ciekawy­mi tem­ata­mi. Poza tym — sko­ro ma to być total­nie luź­na roz­mowa, to łatwiej będzie mi ją przeprowadz­ić z osoba­mi, które znam. Proste?

Zapis wybranych nagra­nia (być może wszys­tkie) będę pub­likować na YouTubie.

W jaki sposób ten pro­jekt będzie ewolu­ował? Nie wiem. Przeżyjmy to wspólnie ?

Chcesz być na bieżą­co? Dodaj mnie do obser­wowanych na insta­gramku!