fbpx
Przejdź do treści

Zwięźle: wejdź w nowy rok niczym goryl

W dzisiejszym poś­cie pod­powiadam, jak w kole­jny rok kalen­dar­zowy wkroczyć niczym goryl. Czyli ide­al­nej sym­biozie siły, energii i spokoju. 

Jeden prosty przepis, dzię­ki które­mu pow­itasz nowy rok z uśmiechem na ustach. Chy­ba, że nie lubisz Phi­la Collinsa. Ale… jak moż­na nie lubić Phi­la Collinsa?! 

Spotify: 23:56:19

Jeżeli dokład­nie o 23:56:19 uru­chomi­cie na Spo­ti­fy poniższą wer­sję utworu “In The Air Tonight” Phi­la Collinsa, to dokład­nie o półno­cy — w trze­ciej min­u­cie i czter­dzi­estej pier­wszej sekundzie utworu — w nowy rok wejdziecie przy wtórze jed­nego z najbardziej ikon­icznych perkusyjnych dropów w his­torii popkultury.

YouTube: 23:56:44

Ale UWAGA! Jeśli zamierza­cie uru­chomić utwór na YouTube to w teledysku umieszc­zonym na ofic­jal­nym kon­cie Phi­la Collinsa drop wchodzi w trze­ciej min­u­cie i szes­nastej sekundzie utworu. Czyli w przy­pad­ku YouTube’a musi­cie wys­tar­tować dokład­nie o 23:56:44.

UWAGA, WAŻNE!

Jeśli już postanowicie wejść w nowy rok z Philem Collinsem — koniecznie zare­jestru­j­cie to w jak­iś sposób. A potem wrzuć­cie to na insta­gram­ka i otagu­j­cie @mynameisaks — OKEEEEEJ?!

Ok, a co z tym gorylem?

31 sierp­nia 2007 w bry­tyjs­kich medi­ach wys­tar­towała kam­pa­nia “Goril­la”, która pro­mowała czeko­ladę Cad­bury Dairy Milk. Kam­panię stworzyła agenc­ja reklam­owa Fal­lon Lon­don na zlece­nie Cad­bury Schweppes. Dla mnie jest to jeden z najbardziej ikon­icznych filmów w his­torii reklamy.

To 90-sekun­dowy obrazek, który prezen­tu­je… gory­la gra­jącego par­tię perkusyjną właśnie we wspom­ni­anym powyżej utworze. I… co się zobaczyło, tego się nie odzobaczy. I tak od tych kilku­nas­tu lat zawsze, gdy słyszę “In the air tonight”, przed ocza­mi mam właśnie gory­la za zestawem perkusyjnym. Po szczegóły doty­czące kam­panii odsyłam Was do Wikipedii.

A jeśli nie mieliś­cie w przeszłoś­ci okazji obe­jrzeć tego obraz­ka — nadrób­cie to natychmiast!