Zwięźle: Świąteczne swetry

Prze­chodząc ostat­nio przez galer­ię hand­lową zauważyłem, że sklepy z ciucha­mi pod­ch­wycił trend świątecznych swetrów.

Jest tylko jeden prob­lem z ich wzo­ra­mi. Są zbyt ładne.

Szafa gra

W zeszłym roku w krakows­kich ciu­cholan­dach pojaw­ił się wysyp swetrów z moty­wem świątecznym. Choć zawsze były powo­dem do kpin, to znikały jak świeże buł­ki. Są obrzy­dli­we i kic­zowate. I to jest właśnie w nich najpiękniejsze. Tak na prawdę — im więk­szy obci­ach, tym więk­sza radocha.

swetru

W szafie mam wzór z ping­winem, ale zna­jomy którego zaraz­iłem tym tem­atem wygrał wszys­tko. Bo z połowów w szper­landii wró­cił z pot­wornie brzy­d­kim swe­trem z moty­wem choin­ki. Ale, ale — przy­ozd­abi­a­jące ją bom­b­ki były pom­pon­a­mi (czyli odstawały od swe­tra), a w pniu umieszc­zona była… pozy­ty­wka gra­ją­ca kolędę!

It’s bigger than hip-hop

A sko­ro o muzyce mowa — amerykańs­ka fir­ma Shred­ders wypuś­ciła weł­ni­aną ser­ię, która każdej hiphopowej głowie poz­woli god­nie reprezen­tować kul­turę przy świątecznym stole. Dostęp­ne są cztery wzo­ry: dwa dla fanów Wu-Tan­gu, jeden dla Tribe-Called-Questow­ców oraz jeden dla sym­pa­tyków pączków.

Gdy­by ktoś chci­ał sobie kupić lub sprezen­tować mi na gwiazd­kę jeden z powyższych lub wszys­tkie, to zna­jdziecie je tutaj.

Kalendarz adwentowy

W zeszłym roku Jim­my Fal­lon wprowadz­ił w przedświątecznych odcinkach “The Tonight Show” skró­coną do połowy wer­sję kalen­darza adwen­towego. Pomysł był tak dobry, że w tym roku postanowiono go powtórzyć.

Przez kole­jnych dwanaś­cie poprzedza­ją­cych Wig­ilię odcinków odlicza czas do świąt przy okazji obdarza­jąc jed­nego z widzów wyjątkowym prezen­tem. Najpierw wycią­ga z oznac­zonego odpowied­nią cyfrą okien­ka ukry­wa­ją­cy się w nim sweter, a następ­nie losu­je numer fotela i wręcza go siedzące­mu tamże widzowi.

Warto prześledz­ić na YT wszys­tkie filmy mieszczące się pod frazą “12 Days of Christ­mas Sweaters”. Ostrzegam, część swetrów jest prz­er­aża­ją­co paskud­na. Na przykład takie: