fbpx
Przejdź do treści

Zróbmy razem coś dobrego, czyli Hack4Good

Do więk­szoś­ci z Was ta infor­ma­c­ja być może już dotarła. W dni­ach 7–9 lutego robię hack­a­ton. Wraz z grupą zna­jomych jako ambasadorzy Geekli.st zaan­gażowal­iśmy się w zor­ga­ni­zowanie lokalnej edy­cji Hack4Good. Impreza odbędzie się równole­gle w 50. 30. mias­tach na całym świecie, a krakowskie wydarze­nie będzie pier­wszym tego typu hack­a­tonem w Polsce. W tym poś­cie postaram się przekon­ać Cię dlaczego warto wziąć udzi­ał w Hack4Good.

A nawet jeśli na koniec lek­tu­ry stwierdzisz, że to jed­nak nie dla Ciebie, dam Ci znać w jaki sposób możesz nam pomóc.

No, to chodź­cie. Zrób­my razem coś dobrego!

Uczestnicząc — pomagasz

Zadaniem uczest­ników Hack4Good będzie stworze­nie w ciągu 48 godzin pro­jek­tu, który real­i­zować będzie jeden ze zgłos­zonych przez lokalne orga­ni­za­c­je NGO problemów.

Udzi­ał w pro­jek­cie wyraz­iły ochotę m.in. Fun­dac­ja Mam Marze­nie,  Fun­dac­ja Czarna Owca Pana Kota, Sto­warzysze­nie Wspiera­nia Onkologii i Krakows­ki Alarm Smogowy.

Uczest­ni­cy zmierzą się z taki­mi prob­le­ma­mi, jak ułatwian­ie komu­nikacji osobom niepełnosprawnym, wal­ka z korupcją czy wal­ka z zanieczyszc­zonym powietrzem.

Uczestnicząc — podejmujesz wyzwanie

Kiedy ostat­ni raz postanow­iliś­cie stworzyć w 48 godzin pro­jekt, który dodatkowo jeszcze może real­nie zmieni­ać świat? A… ile razy takie postanowie­nie udało Wam się zrealizować?

Udowod­ni­jmy wspól­nie, że mając wspar­cie fajnych ludzi da się.

Uczestnicząc — poznajesz ciekawe technologie

Udało nam się zaprosić do współpra­cy fajnych part­nerów tech­no­log­icznych. Biorąc udzi­ał w Hack4Good będziecie mieli możli­wość popra­cow­a­nia z tech­nolo­gia­mi od:

  • Esti­mote — na czas hack­a­tonu uczest­ni­cy będą mieli unikalną okazję popra­cow­a­nia bea­cona­mi oraz skon­sul­towa­nia ewen­tu­al­nych prob­lemów z przed­staw­iciela­mi Estimote
  • Ushahi­di — przez meandry sys­te­mu do zbiera­nia, grupowa­nia i wiz­ual­iza­cji danych na mapie prze­brnąć pomoże dostęp­ny na miejs­cu ekspert
  • iTraff — będziemy mieli kil­ka kont dostępowych dla uczest­ników chcą­cych w swoich pro­jek­tach wyko­rzys­tać sys­tem rozpoz­nawa­nia obrazów (z opcją wygra­nia dar­mowego dostępu na kil­ka kole­jnych miesięcy)
  • Fresh­Mail — będziemy mieli na miejs­cu eksper­ta od fresh­mailowego API, który zain­tere­sowanym osobom pod­powie w jaki sposób wyko­rzys­tać je w swoich projektach
  • SMSAPI — w razie potrze­by wyko­rzys­ta­nia w pro­jek­tach komu­nikacji smsowej jesteśmy zaopa­trzeni w doład­owane odpowied­ni­mi paki­eta­mi konta

Patrząc na tą listę dochodzę do wniosku, że to na prawdę unikalna możli­wość spotka­nia ekspertów mogą­cych opowiedzieć o swo­jej tech­nologii i wspomóc w jej imple­men­tacji. I strasznie się z tego powodu cieszę!

Uczestnicząc — poznajesz ludzi

Decy­du­jąc się wziąć udzi­ał masz szan­sę spotkać ludzi podob­nych do Ciebie — zaan­gażowanych w poma­ganie innym geeków.

Będziesz mieć możli­wość wymi­any wiedzy z inny­mi uczest­nika­mi porusza­ją­cy­mi się w różnych obszarach tech­no­log­icznych i kom­pe­ten­cyjnych (pro­gramowanie, grafi­ka, UX i inne), part­nera­mi tech­no­log­iczny­mi, przed­staw­iciela­mi NGO i sponsorów.

Uczestnicząc — możesz wygrać

Mamy też nagrody!IMG_8364-copy

Autorzy najlep­szych pro­jek­tów wrócą do domów wyposażeni m.in. w nowe smart­fony i gadże­ty od HTC, zestaw bea­conów od Esti­mote, książ­ki od PWN, trochę usług w chmurze od e24cloud, iTraff i SMSAPI. Lista wyglą­da imponu­ją­co i na serio jest o co walczyć.

 

A sko­ro są nagrody, będzie i jury. Lista jest już niemal zamknię­ta, a w tym momen­cie wiemy już, że pro­jek­ty oce­ni­ać będą ludzie związani z Google, Uni­w­er­sytetem Jagiel­lońskim i TEDx’ami.

Nie uczestnicząc też możesz pomóc

Mamy jeszcze kil­ka wol­nych miejsc wśród uczest­ników. Zgłoś chęć udzi­ału za pomocą EventBrite.

Nato­mi­ast, jeśli po zapoz­na­niu się z powyższy­mi infor­ma­c­ja­mi ktoś z Was doszedł do wniosku “to nie dla mnie”, może­cie pomóc nam w pro­mocji Hack4Good.

Wystar­czy, zla­jkowanie tego posta. 

Możesz pomóc jeszcze bardziej, wrzu­ca­jąc na dowol­ny pro­fil społecznoś­ciów­ki lin­ka do tego artykułu lub strony całego wydarzenia, czyli Hack4Good.pl.

Zróbmy razem coś dobrego!