Znowu jedziemy nad morze

Wspom­i­nałem już tu kilkukrot­nie, że jesteśmy z Karolką ludź­mi morza. Kochamy Bał­tyk i uwiel­bi­amy nad­morskie miastecz­ka. Od trzech lat reg­u­larnie wczes­ną jesienią wsi­adamy w samochód i gnamy na Wybrzeże, by powdy­chać trochę jodu, zakopać stopy w piachu i medy­tować na pustych plażach.

I choć po finan­sowym pod­sumowa­niu zeszłorocznej wyprawy stwierdzil­iśmy, że być może w kole­jnym sezonie warto zain­west­ować w wyjazd zagraniczny… wszys­tko wskazu­je na to, że w tym roku wrócimy tam ponown­ie. Tym razem trochę wcześniej, bo połowie sierpnia…

Hejterzy będą hejterzyć

Częs­to zdarza mi się ostat­nio bronić swoich muzy­cznych smaków… Sporo kon­trow­er­sji wzbudz­iło pojaw­ie­nie się Kanye’­go na pier­wszym miejs­cu w moim subiek­ty­wnym muzy­cznym pod­sumowa­niu 2k13. Zdarzyło mi się też kil­ka razy tłu­maczyć, że nikt nie wła­mał się na moje Spo­ti­fy i po pros­tu miałem ochotę posłuchać tych czy innych wykon­aw­ców. Dlat­ego już nie mogę się doczekać tych uśmieszków z niejed­nej strony, gdy okaże się, że…

(puść sobie pod­kład muzyczny…)

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=WJhWRBlkv18”]

 

Jedziemy na Justina

To, że go zobaczymy w tym roku było raczej jasne. Pier­wot­nie planowal­iśmy wyprawę do Berli­na, Pra­gi lub Wied­nia, ale z zaku­pem biletów wstrzymy­wal­iśmy się w związku z plotka­mi krążą­cy­mi wokół pojaw­ienia się Tim­ber­lake’a na Orange War­saw Fes­ti­val. Ostate­cznie prob­lem rozwiązał się tydzień temu wraz z ofic­jal­ną infor­ma­cją, że zagra 19. sierp­nia w gdańskiej PGE Arenie.

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=y_OK5jgDy6Y”]

Pozosta­je odpowiedzieć na pytanie…

Dlaczego?

Powodów jest kilka:

  • bo wiem, że sprawi to ogrom­ną przy­jem­ność Karolce :)
  • bo to na serio bard­zo dobry wykonawca
  • bo nigdy nie byłem na kon­cer­cie granym na tego typu obiekcie
  • bo liczę na to, że roz­machem show zbliży się do tego co pokazał Kanye na Coke Live Fes­ti­val — czyli spodziewam się petardy
  • bo kon­cert ma miejsce w okoli­cach sierp­niowego krótkiego długiego week­endu (piątek-niedziela) i jest dobrym pretek­stem do planowa­nia urlopu
  • bo jest szansa upiec trzy piecze­nie na jed­nym ogniu, czyli: niezły kon­cert fajnego artysty, wypad nad morze i…

 

KOMBO

Kil­ka lat temu mieliśmy okazję odwiedz­ić z Karolką dwa fes­ti­wale reg­gae — w Ostródzie i w Bielaw­ie. Pier­wszy wspom­i­namy całkiem fajnie pod wzglę­dem kli­matu (choć muzy­cznie lekko nija­ki), na drugim kli­mat był śred­ni, ale pojechal­iśmy tam dla kon­certów Gen­tle­m­ana oraz The Skatalites.

Przed chwilą dowiedzi­ałem się, że ci drudzy grać będą w tym roku w tym pier­wszym miejs­cu. A że Ostró­da Reg­gae Fes­ti­val odbędzie się w dni­ach 14 — 17 sierp­nia, to w połącze­niu z kon­certem Tim­ber­lake’a zapowia­da się fajne muzy­czne kombo.

[youtube_sc url=“http://www.youtube.com/watch?v=jnG23hxnyU0”]