fbpx
Przejdź do treści

Wychowałem się na MTV

Początek lat 90-tych był dla mnie przeło­mowy. Zaczy­nałem wtedy pod­stawówkę, wraz z rodzi­ca­mi przeprowadzil­iśmy się na inne osiedle, a w rodzin­nym mieś­cie star­towała pier­wsza telewiz­ja kablowa. Wraz z nią otrzy­mal­iśmy dostęp do zagranicznych stacji tv, wśród których szczegól­nie upodobałem sobie trzy: Car­toon Net­work, Extreme Chan­nel oraz MTV.

Dziś żaden ze wspom­ni­anych kanałów nie przy­pom­i­na tych, które wów­czas oglą­dałem godz­i­na­mi. Pier­wszy z nich, zami­ast zabawnych i pełnych humoru klasy­cznych bajek Han­nah-Bar­bera robi młodym sieczkę z mózgu. W drugim za dzieci­a­ka oglą­dałem masę filmów o snow­board­zie, desko­rolce, surfin­gu czy rolkach. Dzisi­aj, za każdym razem gdy mam okazję go włączyć, zazwyczaj trafi­am na jakieś wal­ki w klatce. A nad trzec­im wypa­da spuś­cić zasłonę mil­czenia, bo kanał z MUZYKĄ w nazwie (MTV = MusicTele­vi­sion) kil­ka lat temu postanow­ił zrezyg­nować z… gra­nia muzyki.

Żal, bo to właśnie ta ostat­nia stac­ja miała spory wpływ na moją kul­tur­al­ną edukację i pokaza­ła mi różnorod­ność muzy­ki. MTV umarło, miłość do wideok­lipów pozostała.

Przez ostat­nią dekadę przewinąłem się przez kil­ka planów zdję­ciowych teledysków różnych artys­tów. W niek­tórych statys­towałem, innym oga­r­ni­ałem fotorelację. Poniżej kil­ka odcinków z tego mojego klipowego serialu.

Łona — Nie ufajcie Jarząbkowi

Łódź, 2004. Pier­wszy z którym miałem do czynienia. Czer­wony krawat!

Bakflip — Gdyby jutra miało nie być

Końskie, 2010. Oga­r­ni­ałem back­stage. Relac­ja do obe­jrzenia tutaj.

Syrop — Młynek

Warsza­wa, 2010. Będąc przy okazji w stol­i­cy miałem okazję zajrzeć na moment na plan. Sprzęt w dosyć cięż­kich warunk­ach oświ­etle­niowych nie udźwignął tem­atu fotorelacji, w klip­ie też nie mignąłem, ale piątek sporo przybiłem.

Stylowa Spółka Społem — Don’t stop the body rock

Kraków, 2010. Moje foto­sy z planu zna­jdziecie w gale­ri­ach tutaj, tutaj i tutaj.

Wyga — Serce, rozum, głos

Łódź, 2011. Foto­sy z back­stage’a nieste­ty przepadły wraz ze zniknię­ciem treś­ci Exformers.com

Wyga — Zawijam, odpalam

Kraków, 2011.
Sza­lony week­end, w trak­cie którego w salonie naszej kwa­tery zamieszkało sześć osób zaj­mu­jąc każdy milimetr podło­gi, chłopa­ki zagrali dwa kon­cer­ty (jako Bak­flip i Afront), poz­nałem Ugly Duck­ling i przy okazji zostało zare­je­strowane więk­szość mate­ri­ału do tego klipu.

Foto­sy również przepadły w czarnej dzi­urze inter­ne­tu po zniknię­ciu Exformers.com

- — - x x x — - -

Przy okazji pojaw­ia­nia się na planach tych teledysków miałem okazję obser­wować przy pra­cy różne ekipy fil­mowe. Na pod­staw­ie zgro­mad­zonych doświad­czeń postanow­iliśmy razem z Jankiem wziąć sprawy w swo­je ręce.

Dzisi­aj pub­liku­je­my efek­ty pra­cy nad pier­wszym klipem. W lutym rusza­my ze zdję­ci­a­mi do kolejnego.

Pokaż miłość. Jeżeli podo­ba się klip to szeruj. Jeżeli nie — też szeruj.