fbpx
Przejdź do treści

Twój pomysł żyje w równoległym świecie

Masz pomysł na kna­jpę, ser­wis inter­ne­towy, pro­dukt lub aplikację mobil­ną… Jest unikalny, niespo­tykany, wręcz — rewolucyjny. Trzy­ma­jąc w dłoni piwko, w myślach przelicza­sz już kole­jne zera, które pojaw­ią się na Twoim rachunku bankowym. I wierzysz w to, że za kil­ka lat w tej samej dłoni trzy­mać będziesz kieliszek z szampanem.

Pozwól, że sprowadzę Cię na ziemię.

Drugie życie Twojego pomysłu

Spotkałem się z tym już wiele razy. Praw­dopodobieńst­wo, że Twój pomysł jest unikalny jest jak szansa wygra­nia w totolotka.

Gdzieś w równoległym świecie ist­nieje przy­na­jm­niej jed­na oso­ba, która bory­ka się z tożsamym prob­le­mem. Nie mogąc znaleźć odpowiedzi na swo­je potrze­by, zna­j­du­je lukę na rynku i wpa­da na pomysł jak ją uzupełnić.

Oczy­wiś­cie wiele z tych pomysłów bazu­je na niewiedzy i błęd­nym założe­niu o unikalnoś­ci. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi po wpisa­niu frazy w wyszuki­warkę, to przede wszys­tkim może to oznaczać, ze błęd­nie zbu­dowałeś zapytanie.

Chcesz czy nie, uczest­niczysz w wyś­cigu. Możesz dać się wyprzedz­ić i przez całe życie żałować, że ktoś zre­al­i­zował Twój genial­ny plan lub… być powo­dem plu­cia sobie w brodę przez kogoś innego.

Nie bądź jak Walter Mitty

To, że zaczniesz, nie oznacza że wygrasz. Ale możesz spróbować. Nawet jeśli odniesiesz porażkę, po drodze pozyskasz nowe doświad­czenia i poz­nasz wielu wartoś­ciowych ludzi. Zdobędziesz wiedzę, która nie poz­woli Ci popełnić dru­gi raz tych samych błędów.

Kim był Wal­ter Mit­ty i jaki jest jego związek z pode­j­mowaniem wyzwań w biz­ne­sie? Pole­cam poświę­cić kilka­naś­cie min­ut, żeby posłuchać co na ten tem­at ma do powiedzenia Paweł Nowak. A jeśli nie wiesz kim jest ten gość, pole­cam poświę­cić kilka­naś­cie kole­jnych min­ut na wygooglowanie go ;)

Więcej ruchów, a mniej pierd*lenia

To nie jest post, w którym mam zami­ar powiedzieć Ci jak osiągnąć sukces w real­iza­cji założonych celów. Na ten tem­at pow­stało już wiele tek­stów i wykładów stwor­zonych przez dużo mądrze­jszych ludzi.

Marzysz o zer­ach na kon­cie? Warto, by tym zerom towarzyszyła jakaś licz­ba na początku.

Chcesz zro­bić przeło­mową rzecz? Przes­tań o tym mówić. Po pros­tu… weź się do roboty.

PS. Wystartował Lifetramp

Całe życie marzysz, by być baristą, robić tat­u­aże albo pro­dukować gry, ale nigdy nie miałeś okazji przyjrzeć się fak­ty­cznym fachow­com z bliska?

Jeśli boisz się rzu­cić wszys­tko i postaw­ić wszys­tko na jed­ną kartę, zawsze możesz spróbować wcielić się w swo­ją przyszłą nową rolę na jeden dzień. Właśnie wys­tar­tował ser­wis, który Ci to ułatwi. Wystar­czy przeszukać kat­a­log osobli­woś­ci pod kątem wymar­zonego zaję­cia, zarez­er­wować czas takiej oso­by i spotkać się na jeden dzień, by poz­nać jej zawodowe obow­iąz­ki oraz sposób patrzenia na życie.

Póki co kat­a­log zaw­iera kilka­naś­cie osób, głównie z Pol­s­ki. Ale w cza­sach, gdy granice mają coraz mniejsze znacze­nie i coraz więcej osób marzy o wyr­wa­niu się z sideł kor­po, by zacząć real­i­zować swo­je pas­je i marzenia, widzę w tym star­tupie ogrom­ny potencjał.