fbpx
Przejdź do treści

wena

Nieznane

Czy ja zawsze wszys­tko muszę komplikować?

Zawsze”… “Wszys­tko”… Miałeś pra­cow­ać nad sobą, Aksie, by elim­i­nować kwan­ty­fika­to­ry ogólne! Jed­nak w tym przy­pad­ku inaczej tego ująć nie mogę.

Czy­taj dalej »Niez­nane