thps

Piąteczka #19

Trochę mam wraże­nie, że dzisiejsza Piątecz­ka pow­stała na kolanie. Choć mate­ri­ały zgro­madz­iłem już w poniedzi­ałek, to zupełnie nie miałem kiedy poszczegól­nych tem­atów rozwinąć.

Mam nadzieję, że biedy nie ma. Dziś o między­nar­o­dowej Hań­bie, fon­cie który z nieopła­conego pro­jek­tu prze­rodz­ił się w jeden z najpop­u­larniejszych obec­nie kro­jów pis­ma, dwóch prezkach z Inter­net Bety, nowej Natu i pewnej desko­rolkowej grze.

Czy­taj więcej »Piątecz­ka #19