the apples

Rewind#4: covery

Dzisiejszy odcinek poświę­cony jest coverom, w które kole­jni wykon­aw­cy tch­nęli nową, niezwykłą energię. Jeśli zas­tosowal­iś­cie się do poniedzi­ałkowej rekomen­dacji, to dziś może­cie zro­bić to samo. Odkręć­cie szy­by i zrób­cie vol­ume up!

Czy­taj więcej »Rewind#4: cov­ery

Moje typy na 26.FKŻ

25 czer­w­ca star­tu­je 26 edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej.

Kil­ka dni temu otrzy­małem potwierdze­nie, że dru­gi rok z rzę­du wybiorę się na to wydarze­nie jako akredy­towany bloger. Więc to chy­ba najlep­sza pora, by — tak jak w zeszłym roku — zajrzeć do tegorocznego rozkładu jazdy i wybrać naj­ciekawsze z mojego punk­tu widzenia pozycje.

Czy­taj więcej »Moje typy na 26.FKŻ