fbpx
Przejdź do treści

sztos alert

(Sylwestrowy) Sztos Alert #66

WHOA! Od ostat­niego odcin­ka tego cyk­lu minął praw­ie rok! Przy­pom­ni­jmy więc, że jest to seria, w ramach której ser­wu­ję pięć utworów, które swo­ją pre­mierę miały w ciągu ostat­nich dwu­nas­tu miesięcy.

A w związku z tym, że dziś syl­west­er — mam nadzieję, że ta selekc­ja spowodu­je, że roz­grze­je­cie nogi do tańca.

Czy­taj dalej »(Syl­we­strowy) Sztos Alert #66

Rewind #26

Sporo cza­su spędz­iłem kiedyś na eksplorowa­niu przepast­nych zasobów inter­ne­tu pod kątem mashupowych nowinek.

Każ­do­ra­zowo, gdy trafi­ały do mojego seta, parki­et wybuchał. I chy­ba pora wró­cić do tego zwyczaju.

Czy­taj dalej »Rewind #26

Rewind #24: drugie życie

Dzisiejszą klam­rą spina­jącą pięć zupełnie różnorod­nych utworów jest… drugie życie. Bo każdy z nich pojaw­ił się wcześniej w innej wersji.

Więc jeśli chcesz zrozu­mieć, to zapraszam do lek­tu­ry. A jeśli po pros­tu masz ochotę posłuchać muzy­ki, to przewiń sobie do koń­ca. Tak czy inaczej — smacznego.

Czy­taj dalej »Rewind #24: drugie życie

Sztos Alert #34

Dziś będzie rap grany. Ale w sposób raczej nieoczywisty.

Zaczy­namy  reprezen­tan­tem Alkopoligamii, Człowiekiem Orkiestrą R.A.U., który wydał jeden z naj­ciekawszych pro­jek­tów w pol­skiej rap grze anno domi­ni 2016. Następ­nie do gło­su dochodzi Jamie Isaac w posz­er­zonej wer­sji utworu z gościn­nym udzi­ałem Rej­je Snowa. A że owego pana do tej pory nie znałem, to na trze­cie pozy­cji zna­jdziecie jego solowy numer. Prze­dostat­nie miejsce zaj­mu­je reprezen­tu­ją­cy najbardziej klasy­czne brzmie­nie Tun­ji Ige, o którym dowiecie się nieco więcej z kole­jnej Piątecz­ki. A kończymy reprezen­tan­tką Lon­dynu RAYE, która zaprosiła do współpra­cy Stormzy’a.

Hasz­tag: DajZnaćJakMiPoszło

Czy­taj dalej »Sztos Alert #34

Rewind #0

Depesze z grat­u­lac­ja­mi z naj­dal­szych zakątków świa­ta, dziękczynne dary losu i okrzy­ki apro­baty, gdy idę ulicą. Tych rzeczy nie doświadczam.

Ale — choć laj­ki na to nie wskazu­ją — docier­a­ją do mnie bard­zo pozy­ty­wne infor­ma­c­je zwrotne na tem­at poniedzi­ałkowych Sztos Alertów. Więc od jutra ruszam z kole­jnym cyk­lem muzycznym.

Czy­taj dalej »Rewind #0

Sztos Alert #31

Znowu dotarłem do ściany. Otarłem sobie o nią knyk­cie, posini­aczyłem czoło. Walę głową w mur i próbu­ję odblokować się na pisanie. Albo nie mam cza­su, albo nie mam weny.

Tem­atów pozornie mam w bród. Ale gdy tylko trafia coś na warsz­tat, po stworze­niu kilku lub nawet kilku­nas­tu okrągłych zdań wyrzu­cam to do kosza… Nieważne, nie o tym tutaj dzisi­aj. Dzisi­aj słuchamy wspól­nie muzyki.

Zaczy­namy NØC­NYm, który zapowia­da pro­jekt “Synes­the­sia”. Moc­no mi to przy­pom­i­na “Czeluść”, więc czekam. Następ­nie wjeżdża nowy Szatt. A potem dość dzi­wny Chi­cano Bat­man, za którego zapewne najbardziej mi się w tym tygod­niu dostanie cię­gi. Idąc za ciosem wtóru­je mu jeszcze dzi­wniejsze Fumaça Pre­ta. A kończymy Kay­tranadą. Którego mi kolek­ty­wnie zarekomen­dowal­iś­cie w zeszłym tygod­niu. I ja wam za to bard­zo dzięku­ję. I szanu­ję. I pole­cam kolejnym.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #31

Dmuchawce, latawce, sztos

Abra, o której zupełnie nic nie wiem, ale chy­ba będę śledz­ił. Charles Bradley, który za niecałe dwa tygod­nie wypuszcza kole­jny album w Dap­tone Records (#CZEKAM). Gor­don City, przy którym tupię nóżką. Parov Ste­lar, który bierze na warsz­tat sztos Elli Fitzger­ald. Oraz Base­ment Freaks, które wró­ciło z nowym materiałem.

Co najm­niej dwój­ka z dzisiejszej piąt­ki z pewnoś­cią pojawi się w pod­sumowa­niu 2k16. Ciekawe, czy zgad­niecie kto?

Czy­taj dalej »Dmuchaw­ce, lataw­ce, sztos

D/Troit to sztos nad sztosy!

Kole­j­na por­c­ja poniedzi­ałkowego muzy­cznego miękkiego lądowania.

Zaczy­namy leni­wie, świen­tym remik­sem Joe Hertza. Chwilę potem spotka­cie JMSNa, którego praw­dopodob­nie przy­pom­nę Wam z końcem roku. Na pewno przeczyta­cie wtedy również o D/Troit, które jest abso­lut­ną soulową petardą. Przy buja­ją­cym The Gene Dud­ley Group też pewnie pos­tuka­cie stopą. A kończymy ener­gety­cznym Moi Je.

Smacznego!

Czy­taj dalej »D/Troit to sztos nad sztosy!

Nowości od RJD2 i Elhzi’a!

Sie­mano, witam.

Na otwar­cie świeżut­ki numer z wokalem fenom­e­nal­nej Nonku Phiri. Zaprawdę powiadam Wam — zan­otu­j­cie na mankiecie jej per­son­a­lia, bo warto śledz­ić poczy­na­nia. Poza tym Miguel, którego wcześniej przeoczyłem, nowy Elhzi oraz RJD2. Kończę Alessią Carą, która również jest dla mnie nowością.

Chao­ty­czny wstęp­ni­ak puśćmy w niepamięć. I posłucha­jmy muzyki.

Czy­taj dalej »Nowoś­ci od RJD2 i Elhzi’a!

Sztos Alert #20

Poniedzi­ałkowe Aler­ty to pier­wsza seria postów na tym blogu, którą uda­je mi się pub­likować reg­u­larnie, bez ani jed­nej dzi­ury. Kon­sek­went­nie od dwudzi­es­tu tygod­ni staram się dostar­czać Wam pięć utworów, które umilą Wam start w nowym tygod­niu. I z infor­ma­cji zwrot­nych, które od Was dosta­ję wyni­ka, że… chy­ba mi się to udaje :)

Dziś zwracam szczegól­ną uwagę na otwier­a­jącego SADa, a w zasadzie na wypuszc­zony przez niego trzy dni temu przepiękny album, na którym w kilku utworach pojaw­iło się Slum Vil­lage. Oraz na debi­u­tu­jącą w szere­gach U Know Me Records for­ma­cję SOTEI. Oraz na Quest­love’a remiks utworu soulowej wokalist­ki Donn T. Sam Sure i po raz kole­jny NAO też bard­zo ciekawi.

No, gen­er­al­nie… jak co poniedzi­ałek — życzę Państ­wu smacznego!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #20

Sztos Alert #19

Dzień dobry się z Wami w kole­jny poniedziałek.

Dziś zaczy­nam zremik­sowaną koop­er­acją Kwab­sa z wokalistką Selah Sue. Następ­nie dość poła­many TOKi­MON­S­TA z idą­cym w tym roku jak burza Anderson.Paakiem (jeśli byłeś na jego kon­cer­cie w ten week­end w stol­i­cy to zamil­cz, szczęśli­wy bękar­cie!). A potem już funkowo — soulowe brzmienia w wyko­na­niu Mavis Sta­ples, The Suf­fers oraz najnowszy, fenom­e­nal­ny wręcz utwór  May­era Hawthorne’a.

Smacznego!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #19

Sztos Alert #18

Chodzą słuchy, że nie do wszys­t­kich trafiła selekc­ja utworów w ostat­nich odcinku, a najwięcej zarzutów skierowanych było pod kątem Snowi­da. Trud­no, co zrobić.

Dziś zapewne znowu będziecie krę­cić nosem. Bo to pier­wszy Sztos Alert poświę­cony jed­ne­mu gatunkowi. A konkret­niej — pol­skiemu rapowi.

Trzy main­streamowe świeżyn­ki, które miały pre­miery w ciągu ostat­niego tygod­nia. Jeszcze ciepły, bo dzisiejszy Łona z Web­berem, dru­gi singiel pro­mu­ją­cy nowego Kali­bra 44 oraz bard­zo dzi­wny i specy­ficzny Vienio, którego nowa odsłona moc­no mnie intrygu­je. Numer cztery to równie ciepła pro­dukc­ja z Krakowa — Funky Fachow­cy czyli Decó i Dobry Kick. A na zamknię­cie Lilu, która w ostat­nich tygod­ni­ach nie schodzi z moich głośników.

No to cześć!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #18

Sztos Alert #17

Ciekaw jestem, jak Wam siądą dzisiejsze sztosy.

Pier­wszy numer — bo Kevin Abstract mnie moc­no intrygu­je. “Shots fired” na pozy­cji drugiej, bo Hezeki­ah nigdy dość. Trze­cia “Biel”, bo dłu­go czekałem na ten numer i w końcu już jest. Czwarty Kick­ass, bo to świet­ny numer na bicie od Killing Skills. Pią­ty Snowid, bo cieszy mnie ich ostat­nia akty­wność. “Tam Cię zje robal” to dru­gi klip od nich w ciągu dwóch tygod­ni. Szanuję.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #17