fbpx
Przejdź do treści

regularność

Regularność, systematyczność, powtarzalność

Ten sam sce­nar­iusz co zawsze. Pode­j­mu­ję decyzję by ruszyć z pro­jek­tem. W tym konkret­nym przy­pad­ku — by napisać 30 tek­stów w 30 dni. Jestem pod dobrą opieką, mam grupę wspar­cia i — co w tym przy­pad­ku jest sprawą kluc­zową — codzi­en­nie rano świeżut­ki tem­at w ramach inspiracji…

Czy­taj dalej »Reg­u­larność, sys­tem­aty­czność, powtarzalność