powstanie

Most 63

Oburze­nie z powodu koszulek pow­stańczych, naśmiewanie się z szafi­arek styl­izu­ją­cych się na łącznicz­ki, wytykanie piknikowego charak­teru obchodów czy w końcu punk­towanie mediów i branży kreaty­wnej za żerowanie na tem­atyce Pow­sta­nia Warsza­wskiego — oto obraz mojego face­bookowego news­fee­da z ostat­nich dni.

Jakiejkol­wiek reflek­sji na tem­at wydarzeń sprzed siedemdziesię­ciu lat brak.

Powiecie: “Fejs­buk to nie miejsce na takie treś­ci”… A ja odpowiem: dlaczemu nie? Może zami­ast ujadać na grotestkowość samych obchodów, warto pogrze­bać trochę w źródłach i podzielić się wartoś­ciową historią?

I, szczęśli­wie, przez cały ten okołopow­stańczy clut­ter udało mi się prze­bić infor­ma­cji o “Moście63” autorstwa Grześ­ka Piwnick­iego i Piotr­ka Jasińskiego z Truest.

Czy­taj dalej »Most 63