pornhub

Kwietniowe premiery

Pier­wszy kwiet­nia to co roku doskon­ały czas na obwieszczanie światu swoich spek­taku­larnych pomysłu oraz star­towanie z nowy­mi pro­duk­ta­mi czy usługami.

Dziś kil­ka naj­ciekawszych przykładów z tego, co przewinęło się w internecie.

Czy­taj dalej »Kwiet­niowe premiery

Piąteczka #16

Dzisiejsza Piątecz­ka w skró­cie to: muzy­czne prz­erób­ki, pornole, sza­lone marzenia i noc­na Warszawa.

Nie wiem jak będzie z odbiorem u Was, ale dla mnie to jed­na z lep­szych Piątek tutaj.

Bang.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #16