poli

HDBeenDope w Poli

  • aks 
  • muzyka

Na pod­staw­ie kon­cer­towych frek­wencji w ostat­nim cza­sie dochodzę do wniosku, że syn­drom inżyniera Mamo­nia wciąż jest tak bard­zo prawdzi­wy… I doty­czy nie tylko głównego nur­tu, ale widoczny jest również w podziemiu.

Ludzie wolą słuchać piosen­ki, które zna­ją. Dlat­ego znani i lubiani, choć nie zawsze na to zasługu­ją, wypeł­ni­a­ją sale kon­cer­towe po brze­gi. A kocury na dorobku wys­tępu­ją dla garst­ki osób.

Ma to swo­je plusy. O czym po raz kole­jny przekon­ałem się w sobotę w Poli.

Czy­taj dalej »HDBeen­Dope w Poli

Illa J w Poli

Imprezy z serii “J Dil­la Trib­ute” mają w Krakowie dobrą tradycję.

To w ich trak­cie zaw­iązał się super­pro­jekt Mako Boko, w ramach którego na jed­nej sce­nie moż­na oglą­dać wspól­nie jam­mu­ją­cych Jima Dun­loopa, Daniela Drumza, Mr. Krime’a, Pata Paten­ta i Admi­rała DMC.

W ostat­ni wtorek w Poli (czyli dawnej Poligamii) napisał się kole­jny rozdzi­ał. A był nim kon­cert Illa J.

Czy­taj dalej »Illa J w Poli