phantogram

Sztos Alert #33

Dzisiejsza edy­c­ja to powrót do poła­manych dźwięków.

Zaczy­namy prob­le­ma­mi pier­wszego świa­ta od Unknown Mor­tal Orchestry, który ujrzał światło dzi­enne pięć dni temu. Kole­jny smaczek ma niecałe trzy tygod­nie i jest zapowiedz­ią wspól­nej pły­ty 20syla i Mr. J Medeirosa pod szyl­dem Allt­tA. Środ­kiem zawład­nie Flume, który niezmi­en­nie jest w doskon­ałej formie. Najwięcej kon­trow­er­sji wzbudzi zapewne efekt współpra­cy A‑Traka z Phan­togramem. Bo pewnie zbyt dyskotekowo będzie. Dla mnie to bard­zo dobry let­ni hit. A jeśli zas­tanaw­ia­cie się skąd kojarzyć może­cie Phan­togram, to pod­powiadam — pisałem o nich przy okazji pod­sumowa­nia 2k15. Bo jako Big Grams wydali wspól­nie z Big Boi’em świet­ną epkę, do której cią­gle wracam. Kończymy M83. Bo miało być tu dużo wcześniej, ale z niez­nanych mi przy­czyn nigdy nie weszło. Więc nadrabiam.

Stan­dar­d­owo: zapraszam do hejtowania.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #33

Sztos Alert #12

Nowy krok w nowy rok. Ze sztosem na ustach.

Witam się z Państ­wem pier­wszym odcinkiem w roku 2016 i bez zbęd­nego gada­nia zapraszam dalej. Proszę, proszę — nie krępować się.

Przy­pom­i­nam algo­rytm: pier­wszym klikiem lajku­je­my, drugim uruchami­amy muzykę. Et voila!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #12