offf

Powinienem dziś obudzić się w…

… Barcelonie.

Kil­ka miesię­cy temu udało nam się zarez­er­wować jeden z tamte­jszych hosteli. Dwie noce dla dwóch osób za zawrot­ną kwotę czterech euro.

Zami­ast otworzyć oczy w stol­i­cy Kat­alonii, poranek pow­itałem jed­nak w Krakowie. Kiep­s­ki dla nas ter­min i brak sen­sownych lotów spowodował, że postanow­iliśmy prze­sunąć wyjazd na niedaleką przyszłość.

Zatem póki zgro­madzę nowy mate­ri­ał, rzuć­cie okiem na kil­ka kadrów sprzed czterech lat.

Czy­taj więcej »Powinienem dziś obudz­ić się w…