kroki

Sztos Alert #62

Sko­ro w min­iony piątek wró­ciła Piątecz­ka, postanow­iłem oga­r­nąć się i ze Sztosami.

Co praw­da miałem mały prob­lem z selekcją, bo w ostat­nim cza­sie pojaw­iło się kil­ka wyjątkowych perełek. Ostate­cznie w dzisiejszym odcinku postanow­iłem skupić się wyłącznie na pol­skiej muzyce. Zatem, zapraszam po pięć świeżynek z rodz­imej sceny.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #62

Sztos Alert #16

Szes­nasty poniedzi­ałek z rzę­du witam się z Państ­wem w nowym tygod­niu, dostar­cza­jąc nową por­cję ciekawostek.

Otwier­am najwięk­szym odkryciem ostat­nich dni / tygod­ni / miesię­cy. Otóż okaza­ło się, że mój ulu­biony Idris Elba (fenom­e­nal­ny detek­tyw Luther!) jest również didże­jem i pro­du­cen­ten, A otwier­a­ją­cy dzisi­aj Mur­dah loves John naw­iązu­je do postaci bry­tyjskiego policjanta.

Numer dwa to Kro­ki, czyli nowym pro­jek­tem Szat­ta. Następ­ny w kole­jce jest świeżut­ki remiks 20syla (nie znasz? C2C & Hocus Pocus, HELLOOOO!). Dalej — świeżut­ki Black­well z fenom­e­nal­ną Nicole Jack­son. I kończymy tanecznym Keys N Krates z Katy B, które najzwycza­jniej w świecie prze­gapiłem pół roku temu.

No to cześć.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #16